Instal·lació de parades d'ubicació aïllada

Obtindre autorització municipal per a la instal·lació d'una parada eventual en ubicació fixa aïllada per a l'exercici de la venda no sedentària en domini públic municipal, amb ocasió de la celebració de fests de la ciutat.

Presentació
Documentación a presentar: 

a) Identificació del sol·licitant:

 • Quan és persona física:
  • DNI en vigor.
  • En el cas d'estrangers no comunitaris, permís de residència i treball, amb vigència durant el període que comprenga l'autorització.
  • Ciutadans estrangers comunitaris: passaport o targeta d'identitat en vigor.
 • Quan és persona jurídica:
  • CIF
  • Escriptura o document de constitució.
  • Estatuts o acta fundacional en què consten les normes per què es regula l’activitat.
  • Identificació de la persona que actue en nom seu i representació i aportació del DNI en vigor.

b) Pla d'ubicació en què es detalle, com a mínim, el carrer, la vorera o el lloc de la via pública on es pretén la instal·lació.

Formas de Presentación