Sol.licitud de autorizació per a la celebració d'espectacles públics o activitats recreatives o socioculturals a la vía pública municipal AMB instal.lacions eventuals, portàtils o desmuntables

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS O ACTIVITATS RECREATIVES O SOCIOCULTURALS A LA VIA PÚBLICA MUNICIPAL AMB INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES

Aquest tràmit permet sol·licitar autorització per a la celebració a la via pública municipal d'espectacles públics i/o activitats recreatives o socioculturals que SÍ que requerisquen instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables (pot consultar el caràcter que té atribuït cada tipus d'instal·lació i/o elements en el document annex que figura més avall).

L'autorització d'aquest tipus d'espectacles i activitats requerirà la presentació d'un Projecte tècnic amb Pla d'Actuació davant d'Emergències (PAE) subscrits per tècnic competent, en el qual quede degudament acreditat que les instal·lacions compleixen la normativa sectorial aplicable i, en especial, les condicions tècniques establides pel Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (s'adjunta com a document annex l''Informe de condicions tècniques SPEIS').

La sol·licitud ha de presentar-se per l'entitat festera organitzadora amb antelació mínima d'UN (1) MES en relació a la data en què haja de començar l'ocupació de la via pública afectada per l'espectacle o activitat a celebrar.

 

Documentación a presentar: 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

Junt amb la sol·licitud, haurà d'aportar-se la documentació següent:

En tot cas:

Annex VII – Declaració responsable dels tècnics competents projectistes i director de l'execució, degudament omplida i subscrita per tècnic competent.

Annex VIII – Projecte Tècnic i Pla d'Actuació davant d'Emergències (PAE), subscrit per l'entitat organitzadora i tècnic competent, acompanyat de la documentació gràfica i la resta de documents indicats en aquell.

Pla de contingència Covid subscrit per l'entitat organitzadora, en el qual es detallen les mesures per a la protecció i prevenció contra la Covid-19 que adoptarà amb motiu de la celebració de l'activitat.

Si amb motiu de la celebració de l'activitat s'ha de produir algun tipus d'afectació en matèria de trànsit, transports, mobilitat i accessibilitat, haurà de comunicar-ho adjuntant el següent:

Annex III - "Afectacions Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat", degudament omplit i subscrit per l'entitat organitzadora.

Si amb motiu de la celebració de l'activitat sol·licita la prestació de serveis municipals, pot fer-ho adjuntant a la seua sol·licitud l'annex següent:

Annex IV – "Sol·licitud de prestació de serveis municipals".

Si durant la celebració de l'activitat es té previst la utilització de qualsevol tipus d'artifici pirotècnic, haurà d'adjuntar a la seua sol·licitud l'Annex V - "Activitats i/o espectacles pirotècnics", degudament omplit i subscrit per l'entitat organitzadora acompanyat de la documentació que, en cada cas, s'hi indica.

Llevat que ja estiga en poder del Servei de Festes i Ocupació de Via Pública:

Certificat acreditatiu de l'existència d'Assegurança de responsabilitat civil general en vigor durant tot el temps de duració de l'espectacle o activitat, que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers per totes les contingències que puguen succeir amb motiu de la celebració de l'espectacle o activitat, així com el risc d'incendi i danys al públic assistent o a tercers derivats de les condicions de les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables i els danys al personal que preste els seus serveis durant la celebració d'aquest, pels imports i quanties establits en l'article 60 del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell.

Quan, en atenció a les característiques de l'espectacle o activitat, la normativa d'aplicació exigisca la presència d'un servei d'ambulància assistencial durant la seua celebració, l'organitzador de l'activitat haurà d'acreditar documentalment que disposarà d'aquest servei durant la celebració de l'espectacle o activitat sol·licitada, i que aquest complirà les característiques que resulten exigides per raó de l'activitat.

Quan l'activitat comporte la utilització de vehicles i/o carrosses, haurà d'aportar-se'n la fitxa tècnica, així com quanta documentació es requerisca per a acreditar la seua adequació a les condicions tècniques exigibles depenent de la seua naturalesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de Presentación