Esmena de sol.licituds i/o aportació d'al.legacions i documents

ESMENA DE SOL·LICITUDS I/O APORTACIÓ D'AL·LEGACIONS I DOCUMENTS

Aquest tràmit permet efectuar l'esmena d'aquells possibles defectes o omissions que puguen contindre's en les sol·licituds que s'hagen presentat a la Regidoria de Festes i ja es troben en tràmit.

Així mateix, el tràmit ofereix la possibilitat d'adduir al·legacions i/o aportar nous documents que l'interessat considere convenients, a fi que s'incorporen als procediments que estiga tramitant en la Regidoria de Festes.

 

Formas de Presentación