Càlcul taxa de vetladors

Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Els resultats que s’obtinguen tenen únicament valor informatiu.

Formas de Presentación