Canvi de titularitat de la llicència de vetladors

Sol·licitud de canvi de titularitat de la llicència de vetladors.

Presentació
Documentación a presentar: 

EN TOT CAS:

 • Fotocòpia del DNI, CIF o targeta d'identitat del sol·licitant quan es tracte de persones físiques o jurídiques. En el cas d'estrangers no comunitaris, còpia del permís de residència i treball amb vigència durant el període en què pretenga l'autorització.
 • Pla de situació sobre la cartografia municipal o de cadastre a escala 1:500 o 1:1000, depenent de la zona.
 • Pla d'ubicació dels vetladors a escala 1:100, elaborat per tècnic competent, en el qual es detallaran, com a mínim, les dades següents:
  • Longitud de façana de l'establiment
  • Ample del carrer, la vorera o el lloc de la via pública on es pretén la instal·lació.
  • Indicació del nombre total de taules, cadires i la resta d'elements a instal·lar, amb referència expressa a les seues dimensions reals.
  • Ubicació de tots els accessos a vivendes o locals confrontants amb indicació de les seues dimensions.
  • Pla de distribució del local que compta amb la llicència d'obertura vigent, amb indicació de la zona reservada per al magatzematge del mobiliari exterior.
  • Elements de mobiliari urbà (papereres, bancs, senyals, fanals, etc.) i enjardinats existents, si és el cas, a la zona prevista.
  • Vies ciclistes, marquesines de parada bus/taxi i els pals amb referència a estes.
  • Passos i guals de vianants existents, si és el cas, a la zona prevista, i grafiat del paviment tàctil indicador de l'itinerari de vianants accessible.
  • Qualsevol altra dada que s'estime d'interés per a concretar la zona d'ocupació.
 • Còpia de la llicència municipal d'obertura de l'establiment que faculte per a expendre productes aptes per al consum humà amb permanència al mateix establiment o, si no n'hi ha, informe evacuat per la Regidoria d'Urbanisme pel qual s'acredite que l'establiment reunix els requisits legals necessaris per a procedir-ne a l'obertura.
 • Còpia de la declaració censal presentada davant de la AEAT, o en el cens tributari que corresponga (Imprés 036/037).
 • Proposta de mobiliari, justificativa de la instal·lació en relació amb l'entorn, acompanyada de reportatge fotogràfic en color d'este o còpia del catàleg corresponent, acompanyant-hi fitxa tècnica de qualitat i durabilitat d'este.
 • Fotocòpia completa d'Assegurança de Responsabilitat Civil General i d'Incendis en vigor o certificat acreditatiu de constitució d'esta juntament amb rebut de pagament actualitzat, que haurà d'estendre'n la cobertura als possibles riscos que pogueren derivar-se de la instal·lació i el funcionament de l'activitat.
 • Número de referència cadastral del local.

QUAN PERTOQUE:

 • En el cas que se sol·licite la instal·lació d'estufes o d'altres elements de calefacció, d'il·luminació o nebulitzadors de vapor d'aigua, haurà de presentar-se informació relativa a les característiques de l'element a instal·lar i també les mesures de seguretat, acompanyant-hi còpia en color del model de l'aparell i les seues característiques tècniques, certificat d'homologació expedit pel fabricant, certificat subscrit per tècnic competent relatiu a l'estat dels distints elements i la seua adequació a la normativa vigent i butlletí tècnic homologat.
 • Document en vigor que acredite per qualsevol mitjà vàlid en Dret la representació de la persona física o jurídica titular de l'establiment respecte del qual se sol·licita autorització per a instal·lar el vetlador.
 • Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa per ocupació de via pública per a la instal·lació del vetlador, especificant-hi, si és el cas, el nombre de terminis sol·licitats.

Formas de Presentación