Sol.licitud aprovació "Programa oficial d'actes"

Aquest tràmit permet sol·licitar l'aprovació del programa oficial d'actes en què es contindran totes les activitats i els espectacles que es desenvolupen amb motiu de la celebració de les festes de què es tracte.

Aquesta sol·licitud tan sols podrà formular-la l'entitat festera que tinga atribuïdes les funcions d'organització de la manifestació festiva.

La sol·licitud haurà d'aportar, almenys, la informació següent:

a) Relació de tots els actes d'índole festiva comuns al conjunt general d'aquesta manifestació festiva amb indicació succinta, si és el cas, del nombre d'establiments públics a instal·lar per part de les entitats festeres que participaran en la celebració de la manifestació festiva, havent de detallar-se els dies de celebració, amb expressió dels horaris d'inici i finalització, de cada una de les activitats i espectacles programats. El mateix tràmit de sol·licitud ofereix la possibilitat de detallar aquesta informació. No obstant això, en el cas en què l'entitat sol·licitant requerisca l'ompliment d'un nombre més gran de camps per a poder reflectir tots els actes que compondran el programa, podrà optar per annexar a la seua sol·licitud una memòria en format pdf en la qual es continga aquesta informació. En aquest cas, haurà de reflectir en la memòria la denominació dels actes, especificant tant els dies i horaris en què se celebraran, com si per a cadascun sol·licita o no l'aplicació de l'exempció a què es refereix l'apartat c).

b) Indicació, si és el cas, de les afectacions que la celebració dels actes continguts en el programa oficial d'actes produïsca en matèria de trànsit, transports, mobilitat i/o accessibilitat. Aquesta informació es farà constar obligatòriament en l''Annex III - Afectacions Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat', que figura més avall i que haurà de ser annexat a la sol·licitud. És obligatori que aquest Annex siga firmat per l'organitzador de l'activitat.

c) En cas de considerar-se necessari per part de l'entitat festera sol·licitant, la instància podrà incloure la sol·licitud d'aplicació de l'exempció prevista en la Disposició Addicional Primera de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica, i en aquest cas, haurà d'expressar-se en la sol·licitud els dies i horaris sol·licitats, que hauran de cenyir-se als estrictament indispensables per a la celebració dels actes continguts en el programa oficial.

La resolució d'aprovació del programa oficial d'actes que eventualment s'adopte suposarà, exclusivament, l'aprovació prèvia de l'oportunitat de celebració dels actes continguts en aquesta, però no suposarà, per si mateixa, l'atorgament del preceptiu títol habilitant, el qual haurà d'emetre's per a la realització de totes i cada una de les distintes activitats, espectacles o esdeveniments concrets que es pretenguen celebrar a la via pública en desplegament d'allò previst en el programa esmentat, i l'autorització del qual haurà de ser sol·licitada per cada entitat festera interessada mitjançant els tràmits electrònics específics establits a aquest efecte.

 

Formas de Presentación