Eixides processionals i /o viacrucis

Aquest tràmit permet sol·licitar autorització per a la celebració a la via pública municipal d'actes consistents en "eixides processionals" i/o "viacrucis", els quals són manifestació de la llibertat religiosa o de culte.

La sol·licitud ha de presentar-se per l'entitat festera organitzadora amb antelació mínima d'UN (1) MES respecte de la data en què haja de començar l'ocupació de la via pública afectada per l'acte a celebrar.

Junt amb la sol·licitud, haurà d'aportar-se la documentació següent:

En tot cas:

Annex X- "Memòria descriptiva per a eixides processionals i viacrucis", degudament omplida i subscrita per l'entitat organitzadora. En aquest document s'expressaran totes les característiques i detalls referents a l'acte sol·licitat.

Documentació gràfica de l'itinerari de l'acte (plànols tancats), elaborats amb base a la Guia Urbana d'Alacant (https://guiaurbana.alicante.es) i utilitzant el glossari normalitzat d'icones que es conté en l'apartat 2 de l'Annex X- "Memòria descriptiva per a eixides processionals i viacrucis".

Pla de contigencia Covid subscrit per l'entitat organitzadora, en el qual es detallen les mesures per a la protecció i prevenció contra la Covid-19 que adoptarà amb motiu de la celebració de l'acte.

Si amb motiu de la celebració de l'activitat, es produira algun tipus d'afectació en matèria de trànsit, transports, mobilitat i accessibilitat, haurà de comunicar-ho adjuntant el següent:

Annex III - "Afectacions Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat", degudament omplit i subscrit per l'entitat organitzadora.

Si amb motiu de la celebració de l'activitat sol·licita la prestació de serveis municipals, pot fer-ho adjuntant a la seua sol·licitud l'annex següent:

Annex XI– "Sol·licitud de prestació de serveis municipals per a la celebració d'eixides processionals i viacrucis".

Si durant la celebració de l'activitat es té previst la utilització de qualsevol tipus d'artifici pirotècnic, haurà d'adjuntar a la seua sol·licitud l'Annex V - "Activitats i/o espectacles pirotècnics", degudament omplit i subscrit per l'entitat organitzadora acompanyat de la documentació que, en cada cas, s'indica en aquest.

Llevat que ja estiga en poder del Servei de Festes i Ocupació de Via Pública:

Certificat acreditatiu de l'existència d'assegurança de responsabilitat civil general en vigor durant tot el temps de duració de l'acte, que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers per totes les contingències que puguen succeir amb motiu de la celebració de l'acte.

 

Documentación a presentar: 

Junt amb la sol·licitud, haurà d'aportar-se la documentació següent:

En tot cas:

Annex X- "Memòria descriptiva per a eixides processionals i viacrucis", degudament omplida i subscrita per l'entitat organitzadora. En aquest document s'expressaran totes les característiques i detalls referents a l'acte sol·licitat.

Documentació gràfica de l'itinerari de l'acte (plànols tancats), elaborats amb base a la Guia Urbana d'Alacant (https://guiaurbana.alicante.es) i utilitzant el glossari normalitzat d'icones que es conté en l'apartat 2 de l'Annex X- "Memòria descriptiva per a eixides processionals i viacrucis".

Pla de contigencia Covid subscrit per l'entitat organitzadora, en el qual es detallen les mesures per a la protecció i prevenció contra la Covid-19 que adoptarà amb motiu de la celebració de l'acte.

Si amb motiu de la celebració de l'activitat, es produira algun tipus d'afectació en matèria de trànsit, transports, mobilitat i accessibilitat, haurà de comunicar-ho adjuntant el següent:

Annex III - "Afectacions Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat", degudament omplit i subscrit per l'entitat organitzadora.

Si amb motiu de la celebració de l'activitat sol·licita la prestació de serveis municipals, pot fer-ho adjuntant a la seua sol·licitud l'annex següent:

Annex XI– "Sol·licitud de prestació de serveis municipals per a la celebració d'eixides processionals i viacrucis".

Si durant la celebració de l'activitat es té previst la utilització de qualsevol tipus d'artifici pirotècnic, haurà d'adjuntar a la seua sol·licitud l'Annex V - "Activitats i/o espectacles pirotècnics", degudament omplit i subscrit per l'entitat organitzadora acompanyat de la documentació que, en cada cas, s'indica en aquest.

Llevat que ja estiga en poder del Servei de Festes i Ocupació de Via Pública:

Certificat acreditatiu de l'existència d'assegurança de responsabilitat civil general en vigor durant tot el temps de duració de l'acte, que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers per totes les contingències que puguen succeir amb motiu de la celebració de l'acte.

 

Formas de Presentación