Imagen relacionada

Tràmits - Hisenda

Per als tributs i altres ingressos no delegats en Suma, serà aplicable el següent: En virtut al que disposa l’article 46.2 de la Llei General Tributària, l’Ajuntament d’Alacant ha aprovat mitjançant un decret del regidor d’Hisenda, de data 7 de febrer de 2011, models normalitzats d’acreditació de...
Canal de atención: 
Presencial
Este servei permet descarregar online rebuts en període de cobrament voluntari, en format pdf, dels següents tributs municipals: Taxa per Entrada i Eixida de Vehicles (guals). Impost sobre Béns Immobles (IBI). Taxa de Recollida de Fem. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Impost sobre...
Canal de atención: 
Internet
Sol·licitud de certificat individual de reconeixement de l'existència d'obligacions pendents de pagament a càrrec de les entitats locals.
Canal de atención: 
Presencial
(Article 218 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) La notificació a l'Excm. Ajuntament d'Alacant de l'acord de cessió dels drets de cobrament, endós, es realitzarà per mitjà d'una d'estes dos fórmules:...
Canal de atención: 
Presencial

Obtención de certificados

Informe sobre deutes Pot sol·licitar un Informe sobre deutes/no deutes amb caràcter general, o específicament sobre un objecte imposable o activitat determinada (reserva d'instal·lacions esportives, subvencions, traspàs de llicència d'obertures, etc.), això sí, sempre que siga titular de la...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Pagament de tributs

Este servei permet sol·licitar la domiciliació bancària de rebuts dels tributs municipals de cobrament periòdic: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Este servici permet realitzar el pagament determinats tributs i sancions de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant les següents targetes financeres : Visa-Classic, Visa-Oro, Visa-Electron, Mastercard y Eurocard. La utilització d'este servici no suposa cap cost addicional per al ciutadà.
Canal de atención: 
Internet
Objecte i termini de presentació de la sol·licitud Aquest tràmit permet sol·licitar el fraccionament del pagament dels rebuts de l'I.B.I. de naturalesa urbana fins en 6 terminis sense interessos de demora (no és aplicable en conseqüència als rebuts de l'I.B.I de característiques especials). A fi i...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Pago de tributos

1 febr. 2019
Mitjançant aquest servei pot generar el document de l'autoliquidació per a les següents taxes municipals : Validació de poders per lletrat municipal, quan hi ha antecedents en l'Assessoria Jurídica Municipal. Validació de poders per lletrat municipal, quan no hi ha antecedents en l'Assessoria...
Canal de atención: 
Internet

Rebuts

Per al duplicat dels rebuts dels anys 2014 i 2015 haurà de dirigir-se a Suma Gestió Tributària. Per a la resta d'anys: Pot obtindre un duplicat dels rebuts pagats per vosté sol·licitan-lo: A l'oficina de Tresoreria, mitjançant cita prèvia, (C/ Jorge Juan, núm. 5, 2a planta), presentant el seu DNI/...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Recibos

Aquest servei permet descarregar online rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles i de l'Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials, exclusivament de l'any 2016. És una opció merament informativa i no justifica el pagament dels rebuts descarregats.
Canal de atención: 
Internet
Aquest servei permet descarregar online rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, exclusivament de l'any 2017. És una opció merament informativa i no justifica el pagament dels rebuts descarregats.
Canal de atención: 
Internet

Solicitudes

Es pot fer la sol·licitud de cita prèvia per a realitzar diversos tràmits i gestions municipals. Per a fer-ho, cal accedir en l'enllaç que hi ha més avall.
Canal de atención: 
Internet

Sol·licituds

Ajornament i Fraccionament de deutes en període voluntari Els contribuents poden ajornar o fraccionar els deutes tributaris que es troben en període voluntari en els termes que es fixen reglamentàriament i prèvia sol·licitud de l'obligat tributari quan la seua situació economicofinancera li...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Per a percebre pagaments de l'Ajuntament d'Alacant, els creditors han d'estar donats d'alta en el registre de tercers. Amb caràcter general, els pagaments a creditors es faran efectius per transferència bancària, al compte que pel creditor es designe, la qual haurà d'estar oberta a nom de la...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
La seu electrònica ofereix la possibilitat de presentar al·legacions, contestar requeriments o aportar documentació en els expedients que tinga oberts amb l'Ajuntament d'Alacant o a aquelles sol·licituds en què no va poder fer-ho per superar la capacitat dels fitxers. En el cas de persones...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Tràmits urbanístics

Des d'esta pàgina se li oferix la possibilitat d'abonar ingressos municipals de caràcter urbanístic per mitjà de targeta de crèdit o a través de banca electrònica, sense necessitat de desplaçar-se a una entitat bancària. Per a efectuar el pagament ha de disposar prèviament del corresponent document...
Canal de atención: 
Internet

Otros trámites

1 febr. 2019
Mitjançant aquest servei pot realitzar el càlcul, a títol informatiu , de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua). Per a realitzar aquest càlcul haurà de disposar d'un rebut de l'Impost sobre béns immobles (IBI), o si no és possible, la certificació...
Canal de atención: 
Internet