Tràmits - Hisenda

Pulse sobre los títulos de los epígrafes para desplegarlos y consultar los trámites incluidos en cada uno de ellos.

Altres tràmits

Mitjançant el present tràmit se sol·licita a la Tresoreria Municipal la devolució efectiva d’una garantia, constituïda exclusivament en forma d’aval o assegurança de caució, la qual s’hagués dipositat de forma prèvia per algun procediment administratiu municipal. Una vegada verificada la idoneïtat...
Canal de atención:
Internet

Al·legacions

Mitjançant aquest tràmit pot Vosté realitzar contestació de requeriments, presentació d'al·legacions i/o aportació de documents davant el Departament d'Inspecció Tributària del Servei d'Economia i Hisenda. Se li demanarà el número d'expedient sobre el qual tracta el tràmit i el CIF/NIF de l'obligat...
Canal de atención:
Internet
Mitjançant aquest tràmit pot Vosté realitzar la presentació d'un recurs de reposició i/o reclamació economicoadministrativa davant el TEAR (Tribunal Economicoadministratiu Regional) o el TEAM (Tribunal Economicoadministratiu Municipal). Se li demanarà el número d'expedient sobre el qual tracta el...
Canal de atención:
Internet
Mitjançant aquest tràmit pot Vosté realitzar contestació de requeriments, presentació d'al·legacions, aportació de documents i/o interposició de recursos davant el TEAM (Tribunal Economicoadministratiu Municipal). Se li demanarà el número d'expedient sobre el qual tracta el tràmit i el CIF/NIF de l...
Canal de atención:
Internet

Multas

Obtención de certificados

Pagament de tributs

Domiciliació bancària Este servei permet sol·licitar la domiciliació bancària de rebuts dels tributs municipals de cobrament periòdic: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Activitats...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Este servici permet realitzar el pagament determinats tributs i sancions de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant les següents targetes financeres : Visa-Classic, Visa-Oro, Visa-Electron, Mastercard y Eurocard. Se li sol·licitarà la introducció d'algunes dades del document de pagament i se li dirigirà...
Canal de atención:
Internet
Objecte i termini de presentació de la sol·licitud: Aquest tràmit permet sol·licitar el fraccionament del pagament dels rebuts de l'I.B.I. de naturalesa urbana fins en 6 terminis sense interessos de demora (no és aplicable en conseqüència als rebuts de l'I.B.I de característiques especials). A fi i...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Pago de tributos

Rebuts

Duplicat de rebuts pagats Per a poder obtindre un Justificant o Certificat de rebuts pagats ha hagut de transcórrer: Almenys un mes des de la data del seu pagament en entitat bancària. Si el pagament es va realitzar per domiciliació bancària, el termini serà de dos mesos des de la data de càrrec en...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Recibos

Sol·licituds

Es pot fer la sol·licitud de cita prèvia per a realitzar diversos tràmits i gestions municipals. Per a fer-ho, cal accedir en l'enllaç que hi ha més avall.
Canal de atención:
Internet
SUPÒSITS, CONDICIONS I REQUISITS PER A TRAMITAR AJORNAMENTS/FRACCIONAMENTS DE DEUTES EN PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT. 1) Deutes de rebuts no domiciliats d'IBI de 2024. L'any 2024, dins del període voluntari de pagament (fins al 01/07/24) pot sol·licitar-se: El fraccionament del pagament del rebut...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Per a percebre pagaments de l'Ajuntament d'Alacant, els creditors han d'estar donats d'alta en el registre de tercers. Amb caràcter general, els pagaments a creditors es faran efectius per transferència bancària, al compte que pel creditor es designe, la qual haurà d'estar oberta a nom de la...
Canal de atención:
Presencial, Internet
La seu electrònica ofereix la possibilitat de presentar al·legacions, contestar requeriments o aportar documentació en els expedients que tinga oberts amb l'Ajuntament d'Alacant o a aquelles sol·licituds en què no va poder fer-ho per superar la capacitat dels fitxers. En el cas de persones...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Tràmits urbanístics

Des d'esta pàgina se li oferix la possibilitat d'abonar ingressos municipals de caràcter urbanístic per mitjà de targeta de crèdit o a través de banca electrònica, sense necessitat de desplaçar-se a una entitat bancària. Per a efectuar el pagament ha de disposar prèviament del corresponent document...
Canal de atención:
Internet

Otros trámites