Imagen relacionada

Tràmits - Hisenda

Per als tributs i altres ingressos no delegats en Suma, serà aplicable el següent: En virtut al que disposa l’article 46.2 de la Llei General Tributària, l’Ajuntament d’Alacant ha aprovat mitjançant un decret del regidor d’Hisenda, de data 7 de febrer de 2011, models normalitzats d’acreditació de...
Canal de atención: 
Presencial
Este servei permet descarregar online rebuts en període de cobrament voluntari, en format pdf, dels següents tributs municipals: Taxa per Entrada i Eixida de Vehicles (guals). Impost sobre Béns Immobles (IBI). Taxa de Recollida de Fem. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Impost sobre...
Canal de atención: 
Internet
Sol·licitud de certificat individual de reconeixement de l'existència d'obligacions pendents de pagament a càrrec de les entitats locals.
Canal de atención: 
Presencial
(Article 218 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) La notificació a l'Excm. Ajuntament d'Alacant de l'acord de cessió dels drets de cobrament, endós, es realitzarà per mitjà d'una d'estes dos fórmules:...
Canal de atención: 
Presencial

Obtención de certificados

Informe sobre deutes Pot sol·licitar un Informe sobre deutes/no deutes amb caràcter general, o específicament sobre un objecte imposable o activitat determinada (reserva d'instal·lacions esportives, subvencions, traspàs de llicència d'obertures, etc.), això sí, sempre que siga titular de la...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Otros trámites

1 febr. 2019
Mitjançant aquest servei pot realitzar el càlcul, a títol informatiu , de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua). Per a realitzar aquest càlcul haurà de disposar d'un rebut de l'Impost sobre béns immobles (IBI), o si no és possible, la certificació...
Canal de atención: 
Internet

Pagament de tributs

Este servei permet sol·licitar la domiciliació bancària de rebuts dels tributs municipals de cobrament periòdic: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet
Este servici permet realitzar el pagament determinats tributs i sancions de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant les següents targetes financeres : Visa-Classic, Visa-Oro, Visa-Electron, Mastercard y Eurocard. La utilització d'este servici no suposa cap cost addicional per al ciutadà.
Canal de atención: 
Internet
Objecte i termini de presentació de la sol·licitud Aquest tràmit permet sol·licitar el fraccionament del pagament dels rebuts de l'I.B.I. de naturalesa urbana fins en 6 terminis sense interessos de demora (no és aplicable en conseqüència als rebuts de l'I.B.I de característiques especials). A fi i...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Pago de tributos

1 febr. 2019
Mitjançant aquest servei pot generar el document de l'autoliquidació per a les següents taxes municipals : Validació de poders per lletrat municipal, quan hi ha antecedents en l'Assessoria Jurídica Municipal. Validació de poders per lletrat municipal, quan no hi ha antecedents en l'Assessoria...
Canal de atención: 
Internet

Rebuts

Per al duplicat dels rebuts dels anys 2014 i 2015 haurà de dirigir-se a Suma Gestió Tributària. Per a la resta d'anys: Pot obtindre un duplicat dels rebuts pagats per vosté sol·licitan-lo: A l'oficina de Tresoreria, mitjançant cita prèvia, (C/ Jorge Juan, núm. 5, 2a planta), presentant el seu DNI/...
Canal de atención: 
Presencial,
Internet

Recibos

Aquest servei permet descarregar online rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles i de l'Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials, exclusivament de l'any 2016. És una opció merament informativa i no justifica el pagament dels rebuts descarregats.
Canal de atención: 
Internet
Aquest servei permet descarregar online rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, exclusivament de l'any 2017. És una opció merament informativa i no justifica el pagament dels rebuts descarregats.
Canal de atención: 
Internet

Solicitudes

Es pot fer la sol·licitud de cita prèvia per a realitzar diversos tràmits i gestions municipals. Per a fer-ho, cal accedir en l'enllaç que hi ha més avall.
Canal de atención: 
Internet

Sol·licituds

El formulari d'alta de tercers és necessari en qualsevol relació creditora que es realitze amb l'Ajuntament, ja que, per norma, l'Ajuntament sempre realitzarà els pagaments de les seues obligacions a través de transferència bancària i per a això és imprescindible que existisca tal formulari que,...
Canal de atención: 
Presencial

Tràmits urbanístics

Des d'esta pàgina se li oferix la possibilitat d'abonar ingressos municipals de caràcter urbanístic per mitjà de targeta de crèdit o a través de banca electrònica, sense necessitat de desplaçar-se a una entitat bancària. Per a efectuar el pagament ha de disposar prèviament del corresponent document...
Canal de atención: 
Internet