Recaptació d'ingressos urbanístics

Ejemplo de recibo de tasas urbanísticas

Des d'esta pàgina se li oferix la possibilitat d'abonar ingressos municipals de caràcter urbanístic per mitjà de targeta de crèdit o a través de banca electrònica, sense necessitat de desplaçar-se a una entitat bancària.

Per a efectuar el pagament ha de disposar prèviament del corresponent document de liquidació, on s'inclou el CPR, referència, identificació i import.

En la imatge es mostro un exemple de les dades que haurà d'omplir en el formulari, extretes d'un rebut de taxes.

En el cas de les taxes per llicències urbanístiques, expedició de documents i altres actuacions de caràcter urbanístic, haurà de posar-se en contacte amb l'Oficina d'Informació Urbanística, on se li practicarà la liquidació corresponent.

En el cas de sancions urbanístiques, li haurà arribat, juntament amb la notificació d'imposició de la sanció, el corresponent document liquidació.

El pagament podrà efectuar-se d'alguna de les maneres següents:

Usuaris de Sabadell Online o Línia Oberta de “La Caixa”

Els clients de la SabadellCAM i “la Caixa” podran efectuar el pagament a través de Sabadell OnLine o Línia Oberta:

Pagament amb targeta financera

Per mitjà d'este servici pot realitzar el pagament de determinats tributs municipals mitjançant targeta financera emesa per qualsevol entitat (Visa, Mastercard, etc.) a través de la pàgina de pagament on-line de "la Caixa".

Per a poder realitzar-ne el pagament, haurà de conéixer les dades de "Referència" i "Identificació" que es troben en la capçalera dels documents de pagament.

Entitats bancàries

Podrà pagar també les taxes i sancions urbanístiques a través de qualsevol de les Entitats Bancàries col·laboradores de l'Ajuntament d'Alacant.

 

Formas de Presentación