Subvencions per a la realització d'Accions Formatives esport d'iniciació 2023

Desescalada Instalaciones Deportivas

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2023/2024, de subvencions a clubs esportius i seccions esportives d'altres entitats, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, per la realització d'accions formatives en l'àmbit de l'esport d'iniciació.

La finalitat és contribuir a la promoció i difusió de la pràctica esportiva dirigida a menors empadronats en el municipi d'Alacant, ja siga fomentant la seua participació en esports minoritaris com facilitant l'accés al seu exercici a col·lectius menys afavorits, ajudant a sufragar part de les despeses que ocasionen l'execució de les activitats definides en els projectes presentats.

FASE ACTUAL

S'ha publicat la resolució definitiva de la convocatòria

  TRAMITACIÓ

  CALENDARI DE PAGAMENTS I JUSTIFICACIÓ

  • OCTUBRE-2023: Es realitza un primer pagament (50% de l'import concedit).
  • FEBRER-2024: De l'1 al 20 de febrer de 2024, es justifica el primer pagament rebut (50% de l'import concedit) i es realitza un segon pagament (el 25% de l'import concedit).
  • JUNY-2024: De l'1 al 20 de juny de 2024, es justifica el restant 50% de l'import concedit i es realitza un tercer pagament (el restant 25% de l'import concedit).

  Quan l'últim dia d'un termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

  CONTACTE
  Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

  Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

  AVÍS LEGAL
  La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

  Presentació
  Plazo de presentación: 
  10 de maig de 2024 a 29 de maig de 2024
  Documentación a presentar: 

  La documentació que s'ha de presentar en febrer de 2024 (1a Justificació) i al juny de 2024 (2a Justificació), debrá verificar l'indicat a continuació:

  Les despeses subvencionables hauran de produir-se i realitzar-se dins del termini comprés entre el 27 de setembre de 2023 i el 31 de maig de 2024.

  Tindran la consideració de despeses subvencionables, referent a la present convocatòria, les despeses indicades a continuació, segons els termes previstos en l'article 31 de la LGS.

  DESPESES CONDICIONS JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA

  Material esportiu

  Adquisició de material, inclou tant material esportiu com equipaments esportius.

  Factura amb indicació expressa del material subministrat.

  Salut esportiva

  Subministraments de farmaciola mèdica.

  Factura amb indicació expressa del material subministrat.

  Segurs

  Mutualitats esportives, assegurances de responsabilitat civil de l'entitat o assegurança d'accidents, relacionats amb les accions formatives desenvolupades.

  Certificat o document expedit per la mutualitat, asseguradora o federació corresponent. Si en aquest document no es fa constar que el pagament ha sigut realitzat, s'adjuntarà justificant que l'acredite.

  Personal

  Nòmines de monitors esportius i entrenadors.

  Nòmines de personal administratiu.

  Per cada mensualitat que es vulga justificar, s'adjuntarà: nòmina, RLC (Relació de Liquidació de Cotitzacions) i RNT (Relació Nominal de Treballadors), tot això del mes corresponent.

  Federatius

  Llicències federatives. Inscripcions en competicions federades oficials.

  S'acreditaran mitjançant factura o certificat expedit per la federació corresponent en el qual es faça constar que s'ha realitzat el pagament.

  Arbitratges

  Despeses d'arbitratges, jutges, cronometradors i secretaries tècniques.

  S'acreditaran mitjançant factura o certificat expedit pel comité d'àrbitres corresponent en el qual es faça constar que s'ha realitzat el pagament.

  Serà subvencionable, en relació amb les despeses indicades en la relació anterior, l'Impost sobre el Valor Afegit quan aquesta quantitat siga efectivament abonada i no puga ser deduïda ni recuperada per l'entitat beneficiària.

  Tots els documents, siguen en format electrònic o en paper, han de garantir la llegibilitat, l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.

  No s'admetran factures o documents que presenten esmenes o ratllades. Tampoc seran vàlides les fotocòpies de les factures, ja siguen en color o blanc i negre. Es podran admetre fotocòpies compulsades de les factures per l'empresa o entitat emissora d'aquesta. 

  Les factures hauran de contindre, obligatòriament, les dades identificatives de l'emissor i del receptor. 

  L'acreditació del pagament de les factures s'ajustarà a les següents condicions:
      • Per a la factures pagades al comptat, haurà de figurar en la factura l'expressió “PAGAT” així com segell i signatura de l'emissor de la factura.
      • Per a la factures pagades mitjançant transferència bancària, targeta de crèdit o xec, s'haurà de presentar justificant emés per l'entitat bancària com que aquest pagament s'ha realitzat.

  Formas de Presentación

  Informació complementària