Imagen relacionada

Documents - L'Ajuntament

Guies didàctiques

Manual per a l'elaborar un Pla d'Igualtat en les Empreses

Instruccions i normes

La Comissió Tècnica de Qualitat en l'Ajuntament d'Alacant pretén crear un òrgan tècnic i consultiu per a la redacció del Pla de Qualitat, la seua execució i avaluació, i, en general per a assessorar...
El Servei de Recursos Humans, Organització i Qualitat té com a missió la planificació, el desenvolupament i la gestió del personal necessari i adequat per a un funcionament eficaç i eficient dels...
Les Cartes de Servici s'enquadren en la línia estratègica de millora de la gestió municipal i de la prestació de servicis de qualitat. Les Cartes de Servici són documents escrits que informen sobre...
Rectificació d'errors en el Decret de 4 de març de 2016, del Regidor de Recursos Humans, pel qual es constituïx la Comissió Tècnica de Qualitat i s'aproven les seues normes de funcionament intern, i...

Memòries

Informe Anual del Consell General del Poder Judicial: Dades de denúncies, procediments penals i civils registrats, ordres de protecció i mesures de protecció i seguretat sol·licitades en els Jutjats...
Macro enquesta de Violència contra la Dona 2015 publicada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Memòria anual 2016 Regidoria d'Immigració Primera Memòria Avaluativa de la Regidoria que conté una part explicativa dels diferents programes i projectes desenvolupats durant aquesta anualitat. A més...

Plans municipals

El 22 de novembre de 2016 es va aprovar, en Junta de Govern Local, el Pla de Qualitat de l'Ajuntament d'Alacant . El Pla pretén que la qualitat caracteritze als servicis que oferix l'Ajuntament a la...

Altres documents

Model perquè els ciutadans o ciutadanes autoritzen una altra persona a realitzar en el Departament d'Estadística diversos tràmits, com empadronar-se en un domicili determinat, permetre l'...
Com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, per a l'expedició d'informes i certificats d'...