Instrucció relativa al Sistema de Cartes de Servici

Les Cartes de Servici s'enquadren en la línia estratègica de millora de la gestió municipal i de la prestació de servicis de qualitat.

Les Cartes de Servici són documents escrits que informen sobre els servicis que tenen encomanats les unitats i centres administratius a què es referixen, així com sobre els drets de les persones usuàries en relació amb ells i els compromisos de qualitat en la seua prestació. 

D'acord amb la seua definició, les Cartes de Servici tenen dos fins fonamentals: 

· En el seu vessant extern, proporcionar a la ciutadania informació sobre els compromisos de qualitat, així com de les activitats que exercix l'organització. 
· En el seu vessant intern, servir d'instrument de millora de la qualitat dels servicis públics.

Tipo de documento: 
Instruccions i normes