Compromisos amb la ciutadania: Cartes de Servicis

Cartas de Servicios

Compromisos amb la ciutadania: Cartes de Servicis

Les Cartes de Servicis són documents escrits que tenen com a objecte informar les ciutadanes i ciutadans sobre els servicis públics que gestiona l'Ajuntament, les condicions en què es presten, els drets de la ciutadania en relació amb estos servicis i els compromisos de qualitat que s'oferixen en relació amb la seua prestació, a fi de garantir una millora contínua dels servicis públics. 

El Mapa de Cartes de Servicis és la representació gràfica de les Cartes amb què l'Ajuntament necessàriament ha de comptar. La seua finalitat és organitzar i dotar de coherència a tot el Sistema de Cartes de Servicis, permetent planificar el procés d'elaboració i actualització de les Cartes.

El Sistema de Cartes de Servicis és el conjunt ordenat de normes i procediments que regulen l'estructura i contingut, el procediment d'elaboració, l'aprovació i publicació, el seguiment i avaluació, i l'actualització de les Cartes de Servicis. Va ser aprovat per Decret de 4 de març de 2016 del Regidor de Recursos Humans, Organització i Qualitat.