Normes d'us i consulta dels documents de l'Arxiu Municipal

Logo Archivo

1. Els usuaris hauran de sol·licitar cita prèvia via adreça electrònica a l'Arxiu Municipal, archivo.municipal@alicante-ayto.es. Se'ls contestarà fixant el dia i l'hora i hauran de demanar amb antelació els documents amb un màxim de fins a deu per a facilitar-ne la consulta, per jornada de treball. Per a la consulta dels fons documentals i bibliogràfics, els usuaris han d'ensenyar al personal encarregat de la sala la documentació acreditativa de la seua identitat personal.

2. La consulta de la documentació de lliure accés no té més límits que els derivats de l'estat de conservació o que es trobe en procés de restauració o els establits per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, que no afecten l'honor i la intimitat de les persones i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. L'ús de màquines digitals queda limitat a consultes puntuals dels documents i només se'n podran fotografiar un màxim de deu i sense flaix, i comptaran amb l'autorització de l'encarregat de la sala.

4. Es podran sol·licitar còpies digitals amb fins il·lustratius per a treballs d'investigació o publicació. Es farà mitjançant instància dirigida a la direcció de l'Arxiu i adjuntant-se al formulari establit a través de Seu Electrònica.

No està permés pujar a pàgines web la documentació digitalitzada.

En la pàgina principal de l'Arxiu pot trobar de forma completa les normes per a la consulta i ús de reproducció de documents

 

LA DIRECCIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL