Període de pagament voluntari I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems 2024

Del 15 de març a l'1 de juliol de 2024

Cartel informativo IBI y Tasa de Basuras 2024

Exposició pública Padró Fiscal IBI i Taxa de Fems 2024

Exposició pública de l'edicte de notificació col·lectiva de les liquidacions tributàries periòdiques corresponents al padró fiscal de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana i de característiques especials i Taxa de Recollida de Residus Sòlids 2024.

Període d'exposició: Un mes comptat a partir de l'endemà de la inserció del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) Nº45 04/03/2024:

Lloc: Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada al Carrer Jorge Juan, núm. 5, planta baixa.

Període de pagament voluntari I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems 2024

La Regidoria d'Economia i Hisenda informa de l'obertura del període de pagament voluntari de l'Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.), urbans i de característiques especials, i de la Taxa de Recollida de Fems.

Període de pagament voluntari:

Del 15 de març a l'1 de juliol de 2024.

Rebuts no domiciliats:

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si este document de pagament no ha sigut rebut abans del 30 d'abril de 2024, els interessats hauran de sol·licitar-ho en:

Atenció amb cita prèvia per Internet en http://citaprevia.alicante.es > Tipus de servici > Districtes (Participació Ciutadana) > Gestió > (seleccionar Junta de Districte).

Rebuts domiciliats:

  • El dia 3 de juny de 2024 es produirà el càrrec dels rebuts domiciliats sense fraccionar.
  • Els dies 3 d'abril, 3 de maig, 3 de juny, 3 de juliol, 5 d'agost i 3 de setembre de 2024 es carregaran els rebuts domiciliats fraccionats del sistema especial de pagament de l'impost (SEP).

En el cas que la domiciliació no fora correcta (per les causes que fora), haurà d'obtindre un duplicat per al pagament dels rebuts en la forma indicada anteriorment per als casos de rebuts no domiciliats.

Si a més de l'anterior, posseïx els rebuts fraccionats o ajornats el seu pagament (SEP), haurà de sol·licitar duplicat dels mateix en l'Oficina d'Atenció amb el Contribuent, C/ Jorge Juan 5, 03002 Alacant. Tel. 965 14 93 89 i 965 14 93 83, amb l'excepció que haurà d'efectuar el pagament de la totalitat dels mateixos fins a l'1 de juliol de 2024 (termini idèntic per a tots els rebuts en esta situació).

Transcorregut el termini voluntari, els dèbits impagats seran exigits pel procediment de constrenyiment i generaran els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si és el cas, les costes que es produïsquen, de conformitat amb el que s'establix en els articles 26, 28 i 161 de la llei General Tributària.

Formes de pagament:

Els pagaments es poden realitzar per Internet, en entitats col·laboradores i en la xarxa de caixers de la Tresoreria Municipal:

Consulta totes les formes de pagament ​

Ajornar/fraccionar:

Consulte maneres d'ajornar/fraccionar el pagament en les Oficines de Tresoreria, C/Jorge Juan, 5-2a Planta (només amb cita prèvia) i en la pàgina municipal: https://www.alicante.es/va/tramites/sollicitud-dajornamentfraccionament

Així mateix, pot presentar la seua sol·licitud amb certificat digital o DNI electrònic a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en l'apartat "Pagaments i Recaptació", a través del tràmit: "Sol·licitud ajornament/fraccionament de deutes".

Domiciliació de rebuts per al pròxim exercici:

Consulte en Domiciliació Bancària les diferents formes per a domiciliar els seus rebuts de manera telemàtica per Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic o de manera presencial amb cita prèvia en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC).

Beneficis fiscals:

Consulta els beneficis fiscals

Més informació:

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 900 500 917 (Telèfon 900 153 862 per a telefonades des de fora de la ciutat d'Alacant).