Regidoria d'Economia i Hisenda

La Regidoria d'Economia i Hisenda té com a missió principal l'obtenció de recursos financers per a l'exercici de l'activitat municipal, exercint la potestat de gestionar i exigir tributs com a mitjà per a ajudar a redistribuir la riquesa entre la ciutadania. Li correspon igualment la formació dels projectes de pressupostos, la planificació econòmica i de les inversions, l'elaboració de plans estratègics i operacions de crèdit o altres instruments financers a llarg termini.

Comprén l'Oficina Pressupostària, la Tresoreria i la Intervenció General, en la seua triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia. Complint amb les nostres obligacions tributàries podrem contribuir menys i rebre més.

Contacte de la Regidoria

Calle
Jorge Juan
1
03002
Telèfon: 
965149379
965149380
Telèfons d'atenció a la ciutadania

900500917

Telèfons d'atenció tributària: 965149389/ 383/ 385/ 386


  • Pago on-line
    Pagaments on-line de tributs
  • TRIBUTOS MUNICIPALES
    Tributs municipals