Continguts - Regidoria d'Economia i Hisenda

Ajornament i fraccionament de deutes en període voluntari Els contribuents poden ajornar o fraccionar els deutes tributaris que es troben en període voluntari en els termes que es fixen...
A les dependencies municipals de la Regidorai d'Hisenda situades al carrer de Jorge Juan número 5, es podran realitzar tots els tràmits relacionats amb: Impost sobre Béns Immobles, excepte els canvis...
Quan coincidisca l'últim dia del període voluntari o la data de càrrec del rebut domiciliat amb dia festiu o inhàbil en l'àmbit nacional o de la Comunitat Valenciana, es traslladarà al dia hàbil...
Pagaments de tributs municipals El pagament de qualsevol tribut municipal el podrà efectuar sempre amb el document de pagament utilitzant els canals següents: A les oficines municipals A l'oficina...
Amb data 23 d'octubre del 2015, la regidora delegada d'Hisenda va aprovar la proposta d'un Pla de Disposició de Fons aplicable a l'Ajuntament i als seus organismes autònoms, en compliment de l'...
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) Descripció de l'impost Grava l'increment de valor que experimenten els terrenys posat de manifest com a consenqüència...