Pla de disposiciò de fons

Amb data 23 d'octubre del 2015, la regidora delegada d'Hisenda va aprovar la proposta d'un Pla de Disposició de Fons aplicable a l'Ajuntament i als seus organismes autònoms, en compliment de l'article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

És, com se cita en la proposta, "un mitjà indispensable d'Ordenació de Pagaments en situacions de falta de liquiditat, que establirà prioritats de pagament de la Corporació Local d'acord amb els paràmetres de liquiditat existents i, per tant, haurà d'exercir-se amb subjecció a aquest, ja que constitueix una autèntica norma d'actuacions amb efectes jurídics sobre el procediment de pagament de les obligacions econòmiques de l'Entitat Local".

Informació complementària