Imagen relacionada

Documents - La Ciutat

Instruccions i normes

LLEI ORGÀNICA 4/2000, D'11 DE GENER, SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA I LA SEUA INTEGRACIÓ SOCIAL LLEI D'ESTRANGERIA http://www.consultor.com/oue/archivos/ley.pdf
Reial Decret 240/2007, de 16 febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai...
Reial Decret 557/2011 , de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, després de la seua...

Memòries

Memòria anual 2016 Regidoria d'Immigració Primera Memòria Avaluativa de la Regidoria que conté una part explicativa dels diferents programes i projectes desenvolupats durant aquesta anualitat. A més...

Plans municipals

Dilluns passat, 12 de juny de 2017, es va celebrar la I Conferència Estratègica del Pla Ciutat, organitzada per l'Ajuntament d'Alacant a través de la Regidoria de Presidència, que va iniciar un...
Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Transports, s'ha elaborat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Alacant (PMUS), els principals objectius del qual són conéixer les pautes de...
Les ciutats són els territoris on viuen més de la mitat de la població mundial, a Europa aquesta proporció augmenta fins als dos terços de la seua població total. Són llocs per al desenvolupament de...

Altres documents

Data de l'estudi: 1 de Gener de 2022.
Com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, per a l'expedició d'informes i certificats d'...
Eleccions Locals 22 de maig de 2011.