Reglament del Règim Comunitari

Reglamento del Régimen Comunitario

Reial Decret 240/2007, de 16 febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Règim comunitari

 

Tipo de documento: 
Instruccions i normes