Reglament del Règim General

Reglamento del Régimen General

Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, després de la seua reforma per Llei Orgànica 2/2009.

Règim General

 

Tipo de documento: 
Instruccions i normes