Beca de formació per a jóvens desocupats

La convocatòria forma part del Programa de subvencions de la Diputació Provincial d'Alacant
Beca de formación para jóvenes desempleados

Objetiu de la beca: pràctiques formatives al Centre de Promoció d'Ocupació Juvenil (Centre 14), durant 20 h. setmanals, entre l'1 d'agost i el 31 d'octubre de 2015.

Import: 1.500 euros bruts, dels que es deduiran les despeses de Seguretat Social i IRPF.

Requisits:

 • Posseir la veïnat administrativa al municipi d'Alacant am anterioritat al 9 d'abril de 2015.
 • Haver nascut en data posterior al l'1 de gener de 1985.
 • Haver finalitzat estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social en els anys 2012, 2013 o 2014.
 • No estar disfrutant d'una altra beca.

 

Documentació a presentar:

 • Sol.licitud en model normalitzar, que pot obtindre's al Centre 14 o descarregar-se de la web municipal.
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • Certificatat de trobar-se empadronat al municipi d'Alacant abans del 9 d'abril de 2015.
 • Còpia autentificada o fotocòpia que haurà d'acompanyar de l'original per a la seua compulsa on s'acrediten els estudis realitzats o certificat expedit per centre educatiu on conste a finalització d'aquests estudis.
 • Certificat d'expedient acadèmic on consten les notes aconseguides.

En el seu cas:

 • Titulacions de cursos de formació en animació sociocultural, noves tecnologies, atenció a col.lectius juvenils, vulnerables, orientació laboral i gestió de projectes socioeducatius, amb especificació d'hores totals. Només es valoraran els que hagen sigut convocats o homologats per universitats, instituts o escoles oficials de formació.
 • Certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Certificat de grau de discapacitat igual o superior al 33% emés per la Conselleria de Benestar Social o resolució del INSS d'incapacitat permanent.

 

Lloc i termini de presentació:

Registre General de l'Ajuntament, o a través de qualsevol mitjà previst al art. 38.4 de la Llei 30/1992, des de el dia següent de la publicació de la convocatòria al BOP fins al 26 de maig de 2015.

 

Més informació:

Regidoria de Joventut - Ajuntament d'Alacant
Centre 14

C/ Llauradors, 14 
03002 Alacant
centro14@alicante-ayto.es
Tlf. 965 14 96 66
Blog Centre 14

Seguix-nos:

Facebook 
Twitter
Google+
Youtube
Instagram

Informació complementària