Consell Interdepartamental de la Joventut

Naturalesa i fins

És un Consell Sectorial creat per l'Ajuntament d'Alacant per a:

 1. Proposar programes d'activitats i servicis per a la joventut que afavorisquen la inserció social dels jóvens.
 2. Estudiar la situació dels jóvens i proposar mesures que l'afavorisquen.
 3. Proposar fórmules que afavorisquen la coordinació entre la iniciativa pública i privada en matèria de joventut.
 4. Traslladar plantejaments i iniciatives del Consell de la Joventut d'Alacant.
 5. Elaborar i avaluar el Pla Anual de Joventut d'Alacant.
 6. Informar sobre les ajudes i els convenis que, en matèria de joventut, concedisca o subscriga l'Ajuntament d'Alacant.

Composició

Integren el Consell Interdepartamental de Joventut:

 1. L'alcalde (president).
 2. El regidor delegat de Joventut (vicepresident).
 3. Vocals:
  • Els regidors que ostenten alguna de les delegacions següents: Educació, Esports, Urbanisme, Medi Ambient, Servicis Socials, Foment i Cultura.
  • Un regidor de cada grup polític amb representació municipal, els regidors del qual no ostenten cap delegació.
  • El president del Consell de la Joventut.
  • Cinc vocals designats pel Consell de la Joventut.

Compta amb l'assessorament d'una Comissió Tècnica de Joventut.