Participació Juvenil

El Consell de la Joventut

El Consell de la Joventut d'Alacant és un organisme autònom que dinamitza i coordina l'associacionisme juvenil a la ciutat, i actua com a interlocutor dels jóvens davant de les institucions.
La seua seu es troba al Centre 14, com a conseqüència del Conveni de col·laboració que manté subscrit amb l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Joventut.

Des d'ací pots visitar la seua pàgina, on trobaràs informació sobre les associacions que l'integren, així com les activitats que estes i el Consell mateix realitzen.

 

Servici d'Assessoria i Hotel d'Associacions del Centre 14

Dirigit al moviment associatiu en particular, i, en general, a tots els jóvens de la ciutat interessats en la participació des de les associacions, és objectiu general del servici promoure i potenciar l'associacionisme i la participació de la joventut, i més específicament:

  1. Informar i assessorar les associacions juvenils en aspectes relacionats amb la seua gestió: obtenció de recursos, elaboració de projectes i pressupostos, memòries , etc.
  2. Posar a disposició de les associacions juvenils tots els recursos de què disposa el Consell, així com diferents servicis de caràcter material.
  3. Realitzar els tràmits per a l'ús de les instal·lacions del Centre 14 per part de les associacions que l'utilitzen.
  4. Assessorar i informar els jóvens alacantins en aquells temes i aquelles activitats que siguen del seu interés.
  5. Programar i executar activitats que fomenten tant l'associacionisme com el desenvolupament social i cultural de la joventut.

A través de l'Hotel d'Associacions, les entitats integrants, observadores o col·laboradores del Consell de la Joventut d'Alacant, que no disposen de locals o equipaments propis o suficients, poden gaudir, de forma gratuïta, de diferents servicis administratius: fax, telèfon, fotocopiadora, enviament i recepció de correspondència, ordinador, etc.) En l'actualitat, formen part del Consell de la Joventut d'Alacant aproximadament 60 Associacions Juvenils, que poden disposar tant de l'Hotel d'Associacions com d'altres espais del Centre 14 i el seu equipament. De la mateixa manera, estes entitats poden fer ús de la resta de les sales i equipaments del Centre 14 per a l'organització de les seues activitats.