Pla director d'intervenció i usos del complex Les Cigarreres. Procés participatiu

PRESENTACIÓ PLA DIRECTOR D'INTERVENCIÓ I USOS CIGARRERES

L'operació de "RECUPERACIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'ANTIGA FÀBRICA DE TABACS I LA SEUA CONNEXIÓ AMB L'ENTORN" s'emmarca dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat “EDUSI Alacant–Àrea Cigarreres”, té com a missió la recuperació i dinamització d'una important àrea urbana que inclou quatre barris històrics i dos de les muntanyes més emblemàtiques de la ciutat, coronats per dos castells i amb extenses zones verdes.

L'aprovació del projecte EDUSI Alacant ha suposat per a la ciutat la captació de 22 milions d'euros, dels quals 11 milions procedeixen de la Unió Europea i l'altra mitat la proporciona l'Ajuntament d'Alacant.

L’EDUSI Alacant implica la regeneració física, mediambiental i social d'aquesta part de la ciutat, connectant els seus barris, formatant l'eficiència energètica i la mobilitat per als vianants i revertint els processos de degradació detectats. Al seu torn, propiciarà el desenvolupament d'actuacions dirigides a potenciar les oportunitats de la ciutat i aprofitar els seus actius (el clima, el patrimoni cultural i històric, els espais naturals i el turisme), que són fonamentals per al creixement socioeconòmic, l'increment de la qualitat de vida dels seus ciutadans i la millora del posicionament d'Alacant entre les ciutats del seu entorn.

Alacant compta amb un patrimoni cultural rellevant, molt relacionat amb la seua memòria històrica, i gran part d'aquest es troba en l'àrea urbana d'actuació de l’EDUSI, dins de la qual destaca l'Antiga Fàbrica de Tabacs: Les Cigarreres.

L'Antiga Fàbrica de Tabacs és un conjunt arquitectònic, la construcció del qual data de 1741 amb l'ús de Casa de Misericòrdia amb finalitats assistencials, hospitalàries i carceràries, incloent-hi, a més, un edifici religiós, que posteriorment va passar a propietat de l'Estat, que el va destinar a usos industrials com a fàbrica de tabacs. Com a tal va patir diverses ampliacions i reformes i des que se'n va extingir l'ús industrial i es va incorporar al patrimoni municipal té diversos usos culturals i administratius.

La rehabilitació i posada en marxa del conjunt d'edificacions que constitueixen el complex de Les Cigarreres suposa abordar el projecte integral de recuperació de més de 15.000m2 d'edificació, més la urbanització corresponent, això fa necessari tindre una visió global de la rehabilitació i no perdre la perspectiva de conjunt; per tant, és imprescindible planejar des del principi que les operacions s'executaran a partir d'un Pla Director d'Intervenció que, incorporant les actuacions parcials realitzades anteriorment, intentarà dotar de coherència l'actuació en el seu conjunt.

Amb aquesta operació es tracta de culminar el procés i preparar la recuperació integral del complex que va albergar l'Antiga Fabrica de Tabacs d'Alacant i iniciar la realització efectiva d'un primer bloc d'edificació que va ser la denominada Casa de Misericòrdia, amb una superfície a rehabilitar d'uns 7.405 m2, espai destinat a la cultura, l'emprenedoria, l'ocupació i la formació, sent les primeres oficines administratives de tot aquest gran projecte, i recuperant una de les fites culturals i patrimonials de la ciutat d'Alacant, la qual cosa no sols revitalitzarà la zona sinó que servirà per a transformar els usos i costums de les persones que hi habiten.

PROCÉS PARTICIPATIU

El passat dia 7 de desembre de 2020 es va formalitzar el contracte de serveis per a la redacció del Pla Director d'Intervenció i Usos de l'àmbit EDUSI, desenvolupament OI4, estudi previ del conjunt arquitectònic "Les Cigarreres" i redacció del projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació de la Fase I "Antiga Casa de la Misericòrdia".

Per aquest motiu, tal com es troba regulat en l’EDUSI, es comença el procés participatiu per a concretar i recollir de les entitats socials les aportacions, els suggeriments i les propostes, referits a la planificació de l'ordenació general de l'antiga fàbrica de tabacs, així com, per a la priorització d'usos a incorporar en la primera fase d'intervenció.

Donat el caràcter transversal de la intervenció i amb l'objectiu de recollir el màxim d'informació possible, es disposarà d'un termini fins al pròxim divendres 7 de maig per a remetre els formularis elaborats a aquest efecte per a aquest procés, i que es poden obtindre en l'apartat d'informació complementària.

 

 

Informació complementària