Imagen relacionada

Continguts - Hisenda

A les dependencies municipals de la Regidorai d'Hisenda situades al carrer de Jorge Juan número 5, es podran realitzar tots els tràmits relacionats amb: Impost sobre Béns Immobles, excepte els canvis...
Quan coincidisca l'últim dia del període voluntari o la data de càrrec del rebut domiciliat amb dia festiu o inhàbil en l'àmbit nacional o de la Comunitat Valenciana, es traslladarà al dia hàbil...
CITA PRÈVIA ONLINE Estadística i Padró CITA PRÈVIA ONLINE Resta de l'Ajuntament
Garanties exigides en els distints procediments amb l'Ajuntament d'Alacant i models tipus. Amb caràcter general, els avals hauran de reunir les característiques següents: L'aval ha de ser solidari...
Formes de pagament dels recursos de la Hisenda municipal El pagament de qualsevol tribut, multa, sanció i altres ingressos de drét public o privat municipal el podrà efectuar sempre amb el document...
Amb data 23 d'octubre del 2015, la regidora delegada d'Hisenda va aprovar la proposta d'un Pla de Disposició de Fons aplicable a l'Ajuntament i als seus organismes autònoms, en compliment de l'...
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) Descripció de l'impost Grava l'increment de valor que experimenten els terrenys posat de manifest com a consenqüència...