Imagen relacionada

Continguts - Comerç, Consum i Sanitat

La presència d'animals de diverses espècies i aptituds en el nucli urbà i en els afores de la ciutat, planteja a l'Ajuntament d'Alacant un gran nombre de problemes higienicosanitaris, econòmics,...
La tinença d'este tipus d'animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que l'autoritze. A més d'inscriure els animals que...
Establiments comercials amb llibertat d'horaris Zones de gran afluència turística Zona centre d'Alacant La resolució de la Direcció General de Comerç i Consum de data 25/01/2013, publicada en el DOCV...
Què és la Junta Arbitral de Consum? La Junta Arbitral de Consum té com a objecte fomentar la solució amistosa d'aquells conflictes i reclamacions que afecten els consumidors i usuaris, propiciant una...
El PAC Lucentum és un instrument per al diagnòstic del comerç a la ciutat d'Alacant, des d'una perspectiva múltiple: sociològica, econòmica i urbanística. El primer Pla d'Acció Comercial d'Alacant (...
Tramitació de sol·licituds: Servici Territorial de Comerç i Consum d'Alacant. C/ Rambla Méndez Núñez, 41. Tel: 012