Formació i l'educació del Consumidor

logo cerca

La formació i l'educació del consumidor es considera un dret fonamental dels consumidors i usuaris, perquè puguen conéixer els seus drets i obligacions i la manera d'exercir-los lliurement, i així tindre capacitat per a triar amb llibertat i responsabilitat els béns i serveis que s'ofereixen en el mercat.

L'Ajuntament d'Alacant posa a disposició dels consumidors alacantins el CENTRE EDUCATIU DE RECURSOS DE CONSUM – CERCA, que és la dependència municipal encarregada de dissenyar i programar totes les activitats educatives i formatives.

La formació i educació del consumidor està regulada en l'Estatut de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s'aprova l'Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

Article 25. Dret a l'educació i la formació.

1. Els consumidors i usuaris tenen dret a rebre l'educació i la formació adequades en matèria de consum que els permeta conéixer els seus drets i obligacions i la manera d'exercir-los amb responsabilitat.

2. L'educació en matèria de consum es considera part de la formació de l'individu, fomentant la incorporació de valors mediambientals, socials i ètics als hàbits de compra, ús i gaudi de béns i serveis, així com en la fase d'eliminació dels productes.

3. Els objectius principals de l'educació i la formació del consumidor són:

a) Facilitar el desenvolupament de la capacitat per a triar amb llibertat i responsabilitat els béns i serveis que s'ofereixen en el mercat, promovent formes més adequades per al seu ús i gaudi.

b) Afavorir el desenvolupament de pautes de consum que porten a la utilització més racional dels recursos naturals, a la conservació del medi ambient, a previndre el sobreendeutament, a la consecució del desenvolupament sostenible i a la solidaritat amb la resta de consumidors.

c) Promoure la divulgació del coneixement bàsic i elemental del funcionament del mercat, així com dels mitjans i instruments per a exercitar i satisfer els drets i interessos legítims dels consumidors.

d) Impulsar la divulgació de coneixements sobre mesures de prevenció de riscos i danys que puguen derivar-se del consum de béns o de la utilització de béns i servicis.

Article 26. Actuació de les administracions públiques en matèria d'educació en consum

Amb l'objectiu de fer efectiu el dret a l'educació dels consumidors, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències respectives i tenint en compte el principi de col·laboració previst en l'article 9, adoptaran les mesures oportunes per a:

1. Fomentar el desenvolupament de l'educació del consumidor en el currículum de tots els cicles i nivells educatius en la forma que millor s'ajuste a la finalitat pedagògica de cadascun.

2. Promoure la formació especialitzada d'educadors en matèria de consum i la formació permanent en aquesta matèria del personal docent, així com de les associacions de pares i mares d'alumnes i d'altres membres de la comunitat educativa.

3. Elaborar i publicar materials didàctics i d'estudi per a l'educació en matèria de consum, propiciant la seua màxima difusió.

4. Promoure l'ocupació de les noves tecnologies de la informació al servei de l'educació sobre consum.

5. Fomentar i educar en valors per al consum responsable.

Article 27. Actuació de les administracions públiques en matèria de formació en consum.

Amb l'objectiu de fer efectiu el dret a la formació dels consumidors, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències respectives i tenint en compte el principi de col·laboració previst en l'article 9, adoptaran les mesures oportunes per a:

1. Promoure la formació permanent dels consumidors, en particular dels col·lectius d'especial protecció.

2. Garantir la formació contínua en matèria de consum del personal de les administracions públiques que exercisca funcions d'ordenació, inspecció, control de qualitat, informació, o qualsevol altra responsabilitat en l'àmbit de la present llei.

3. Impulsar i garantir la formació en matèria de consum del personal de les associacions de consumidors i usuaris i de les organitzacions empresarials.

4. Fomentar que els agents econòmics que posen en el mercat béns i serveis coneguen els requisits de la seua activitat relacionats amb els drets i les obligacions dels consumidors.

5. Impulsar i garantir la formació dels àrbitres de consum.

6. Elaborar i publicar materials didàctics i d'estudi per a la formació dels consumidors, propiciant la seua màxima difusió.

7. Promoure l'ocupació de les noves tecnologies de la informació al servei de la formació en matèria de consum.

8. Difondre i divulgar de manera suficient el contingut de la present llei, així com de qualssevol altres que tingueren incidència sobre els drets i interessos dels consumidors i usuaris.

9. Impulsar la investigació i els estudis avançats en matèria de consum.

El Centre Educatiu de Recursos de Consum de l'Ajuntament d'Alacant posa a disposició dels consumidors alacantins els següents programes formatius:

  • ACTIVITATS FORMATIVES PER A CENTRES ESCOLARS
  • ACTIVITATS FORMATIVES PER A COL·LECTIUS
  • ACTIVITATS D'OCI FORMATIU

 

Informació complementària