Sol·licitud de devolució de preus públics per baixa en cursets o activitats de la Regidoria d'Esports

Sol·licitud de devolució de preus públics per baixa en cursets o activitats, ja siga per una activitat anul·lada per la Regidoria Esports, baixa voluntària, o altres motius.

En el cas de baixes voluntàries en activitats o cursets, quan la sol·licitud de la devolució s'efectue amb una antelació inferior a 72 hores a l'inici de l'activitat, o bé aquesta ja haja començat a desenvolupar-se o celebrar-se, únicament procedirà la devolució dels preus públics si aquestes baixes són cobertes per altres persones.

En el cas de sol·licituds de baixa i devolució de preus públics, efectuades amb una antelació superior a les 72 hores a l'inici de les activitats o cursets, sí que procedirà la devolució dels preus públics pagats.

La sol·licitud la tramita el Servei d'Economia i Hisenda, Departament Economicoadministratiu, Recursos i Reclamacions.

Presentació
Modelo de solicitud: 
Documentación a presentar: 
  • Còpia del justificant d'haver efectuat l'ingrés (rebut, tiquet).
  • Solicitud de Alta de Tercero, acompanyant la documentació que es requereix en aquesta sol·licitud, signada pel titular del compte que ha de coincidir amb el beneficiari de la devolució.

Formas de Presentación

Informació complementària