Obtenció d'un informe de policia

Poden obtindre un informe realitzat per la Policia Local qualsevol de les persones següents:

  • Qualsevol implicat en la intervenció: (implicat es considera les persones filiades en l'informe corresponent), per a la qual cosa haurà d'aportar-hi fotocòpia del DNI o NIE.
  • Advocat o representant legal: a més de l'autorització escrita de l'implicat en la intervenció, amb fotocòpia del DNI o NIE, haurà d'aportar-hi fotocòpia del seu DNI i fotocòpia del carnet d'Advocat, en el cas que es tracte del carnet d'Advocat Europeu, serà suficient amb la fotocòpia d'este últim.
  • Companyia d'assegurances: quan sol•liciten dades en representació de l'implicat en la intervenció, hauran d'portar-hi, autorització del client i l'autorització per part de la persona física que les sol•licita.
  • Familiar de l'implicat: haurà d'aportar-hi autorització de l'implicat amb fotocòpia del DNI o NIE i fotocòpia del DNI o NIE del sol•licitant.

Per a tots els tràmits, s'omplirà la instància que s'haurà de presentar, fer constar la circumstància que corresponga i aportar-hi les fotocòpies sol•licitades (si en esta instància figurara l'implicat i la persona autoritzada, haurà d'estar firmada per ambdós persones, sense prejudici de la documentació a aportar).

En primer lloc, haurà de pagar la taxa corresponent en l'Àrea Financera ubicada al C/ Jorge Juan, núm. 1, baix.

A continuació, haurà de presentar instància o escrit en el Registre General de l'Ajuntament, ubicat al carrer de Cervantes nº 3, acompanyant-lo amb el rebut de pagament de la taxa i dels documents sol•licitats, segons la circumstància.

En l'escrit o la instància, haurà d'indicar l'adreça a què serà remés el o els informes.

També podrà dirigir-se personalment al Servici d'Atenció Ciutadana de la Policia Local situada al carrer del Sr. Julián Besteiro, 15 (tel. 965 23 28 05, 965 23 28 06), on haurà de presentar còpia de la instància presentada en el Registre General, rebut del pagament de la taxa i, les fotocòpies sol•licitades segons circumstància.