Junta Arbitral de Consum

Què és la Junta Arbitral de Consum? 

La Junta Arbitral de Consum té com a objecte fomentar la solució amistosa d'aquells conflictes i reclamacions que afecten els consumidors i usuaris, propiciant una ràpida i equitativa satisfacció de les controvèrsies i reclamacions plantejades

La Junta Arbitral tindrà competència per a atendre reclamacions de consumidors i usuaris, que tinguen el seu domicili o raó social dins de l'àmbit territorial de la Junta, sempre que no concórrega intoxicació, lesió o mort, ni existisquen indicis racionals de delicte.

És un procediment voluntari, per la qual cosa tant el consumidor com l'empresari hauran de manifestar-hi la seua adhesió per a resoldre el conflicte plantejat.

És un procediment gratuït, privat, igualitari, senzill, executiu, àgil i participatiu. 

Si desitja consultar el Cens Nacional d'empreses que es troben adherides al Sistema Arbitral de Consum o el procediment per a tramitar la seua sol·licitud d'arbitratge, ho pot fer a través de la pàgina web de http://www.indi.gva.es/va/web/consumo/empresas-y-profesionales-adheridos. A la Comunitat Valenciana, el consumidor pot sol·licitar l'arbitratge per internet. La Generalitat Valenciana disposa de l''Arbitratge Virtual de Consum que permet el desenvolupament de tot el procediment arbitral de consum per mitjans telemàtics, sempre que es dispose de firma digital emesa per l''Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

Es pot accedir a les dades de les Juntes Arbitrals de Consum existents a Espanya polsant l'enllaç següent: https://www.mscbs.gob.es/va/consumo/resolucionConflictos/sistemaArbitral...

Quines avantatges oferix el sistema arbitral? 

 • El distintiu oficial que exhibixen les empreses o professionals adherits a este sistema oferix als clients una garantia afegida sobre els seus productes o servicis. 
 • Afavorix el diàleg i la confiança amb els clients, els quals, en cas de desacord, poden utilitzar este sistema. 
 • Evita pleits llargs i costosos. 
 • Recolza la imatge de prestigi de les empreses o professionals i propicia la seua selecció per part dels consumidors. 
 • La composició del Col·legi Arbitral és tripartida:
 • Administració, consumidors i sector empresarial. És a dir, que els interessos, tant dels empresari o professionals com dels consumidors, estaran representats en la mateixa Junta Arbitral. 
 • Benefici de la publicitat institucional a favor de les empreses i professionals adherits al Sistema Arbitral de Consum. 
 • És gratuït. En cas de litigi, no s'originen costos per a cap de les parts. 

Quines són les fases d'un Arbitratge de Consum?

 • Omplir l'imprés de sol·licitud destinat a este efecte, expressant-hi amb claredat els fets que es reclamen, concretant la pretensió i acompanyant tota la documentació justificativa (pressupostos, factures, contractes, etc.) 
 • Admissió de la sol·licitud d'arbitratge passant directament a tràmit si el reclamat hi està adherit; en cas contrari, es proposarà el sotmetiment per al cas concret. La no-acceptació suposa l'arxiu de l'expedient i queda expedita la via judicial. Altres causes que en poden produir el rebuig són: 
 • Que en 15 dies el reclamant no esmene les deficiències que hi ha en la seua petició. 
 • Que no s'aprecie afectació dels drets del consumidor. 
 • Que la sol·licitud no tinga fonament. 
 • Que siga matèria exclosa (intoxicació, lesió, delicte, resolució judicial ferma…) 
 • Designació del Col·legi Arbitral, format per tres àrbitres, i assenyalament de la data i l'hora de l'Audiència. 
 • Actualment, hi ha l'opció que un sol àrbitre resolga controvèrsies para menys de 300 euros.
 • Celebració de l'Audiència en el termini de 3 mesos des de l'inici del procediment. Podran assistir-hi personalment o per mitjà del seu representant legal. En l'Audiència, les parts exposaran la versió dels fets, hi aportaran les proves de què disposen, i fins i tot, podran proposar-ne d'altres al Col·legi Arbitral.  
 • Laude dictat pel Col·legi Arbitral. El termini que es disposa per a dictar-lo és de 6 mesos des de l'inici del procediment arbitral. El laude que emeta el Col·legi arbitral és de compliment obligat per a les parts i té caràcter executiu des de la seua notificació. Té els mateixos efectes que una sentència judicial ferma i només es pot recórrer per causes formals en el termini de deu dies. 
 • Sol·licitud d'execució del laude davant del Jutjat de Primera Instància en cas d'incompliment i de forma excepcional, qualsevol de les parts podran sol·licitar, en el termini de 2 mesos des de la notificació del laude, l'anul·lació davant de l'Audiència Provincial per un defecte de forma i recurs de revisió al Tribunal Suprem.