Directori Municipal - Departament de Consum

Contacto

Telèfon: 
965981146

Ubicación

Calle
Cervantes
3
2
03002

El departament de Consum té atribuïdes la realització de les funcions següents:

  1. Informació i assessorament dels consumidors i usuaris, a través de l'OMIC.
  2. Recolzar i fomentar les associacions de consumidors i usuaris.
  3. Tramitació de les reclamacions interposades davant de la Junta Arbitral de Consum.
  4. Inspecció dels productes i servicis a què es referix l'article 2.2 de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, per comprovar-ne l'origen i la identitat, el compliment de la normativa vigent en matèria de preus, etiquetatge, presentació i publicitat.
  5. La realització directa d'inspeccions tècniques o tecnicosanitàries o promovent-les en col·laboració amb altres Administracions Públiques.
  6. Garantir la defensa dels consumidors i usuaris protegint-ne la seguretat, la salut i els seus legítims interessos econòmics, a través de la Junta Arbitral de Consum.