Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Tipo de equipamiento: 
Oficines tramitadores

Les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) són oficines que depenen dels ajuntaments de cada municipi i tenen com a funcions la informació, l'ajuda i l'orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets i, entre altres, podrà realitzar les activitats següents:

 • Recepció de reclamacions i denúncies.
 • Informació a consultes dels consumidors.
 • Indicació d'adreces d'altres centres públics o privats d'interés per al consumidor.
 • Realització de campanyes informatives.
 • La inspecció de béns i servicis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.
 • Editar publicacions.
 • Organitzar i desenvolupar cursos de formació a consumidors.
 • Realitzar activitats de col·laboració amb el sistema educatiu, en matèria de consum.
 • Fomentar l'associacionisme de consumidors i usuaris.
Ubicación: 
Calle
Mayor
39
03002
Contacto: 
Telèfon: 
965230276
965981146
Fax: 
965981144
Más información: 

Inspecció de béns i servicis

Correspon a la inspecció de consum la supervisió i el control dels productes, béns i servicis d'ús comú ordinari i generalitzat, per a comprovar-ne l'origen i la identitat, el compliment de la normativa vigent en matèria de preus, l'etiquetatge, la presentació i publicitat i els altres requisits exigits per les disposicions aplicables en cada moment.

A fi d'aconseguir una major efectivitat en l'acció inspectora i quan resulte d'interés per al municipi, es duran a terme campanyes d'inspecció pròpies i en col·laboració amb la Conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de consum.

L'acció inspectora es du a terme a instàncies d'una denúncia sobre un determinat producte o establiment o bé d'ofici sobre determinats sectors programats en campanyes periòdiques.

Quan els inspectors aprecien algun fet que estimen que puga constituir infracció, alçaran la corresponent acta, en la qual faran constar les circumstàncies personals de l'interessat, les dades relatives a l'empresa que inspeccionen i els fets que servisquen de base al corresponent procediment sancionador.

Béns i servicis d'ús comú, ordinari i generalitzat

Els servicis d'inspecció vigilaran especialment, per mitjà de campanyes periòdiques, els béns i servicis considerats d'ús comú, ordinari i generalitzat que són els següents:

PRODUCTES ALIMENTARIS:

Carns i derivats carnis, Peixos i derivats, Mariscos, crustacis i mol·luscos, Ous i ovoproductes, Llet i derivats, Oli i la resta de greix comestible, Cereals, Lleguminoses, Tubèrculs i derivats, Farines i derivats, Hortalisses i verdures, Fruites i derivats, Edulcorants naturals i derivats, Salses i la resta de condiments i espècies, Café i la resta d'aliments estimulants, Conserves animals i vegetals, Plats preparats, dietètica i de règim, Aigua i gel, Gelats, Begudes alcohòliques, Begudes no alcohòliques, Additius.

PRODUCTES NO ALIMENTARIS:

Medicaments i productes sanitaris, Perfumeria, cosmètics i higiene personal, Adobs i fertilitzants d'ús domèstic, Flors, plantes i llavors d'ús domèstic, Plaguicides d'ús domèstic, Dissolvents, pegaments, pintures..., Detergents i productes de neteja, Bijuteria i monedes, Encenedors i mistos, Combustibles, Bombones de gas, Articles per a vestit i calçat, Articles de viatge, Llibres, revistes i periòdics, Material didàctic o escolar.

BÉNS DE NATURALESA DURADORA:

Òptica, fotografia, rellotgeria i música, Ferramentes, ganiveteria, coberteria..., Mobles, parament, accessoris i efectes, Aparells elèctrics, electrònics, Aparells electrotècnics i informàtics, Vehicles automòbils, motocicles, Joguets, jocs, articles per a l'esplai, Vivenda.

SERVICIS:

Aigua, gas, electricitat i calefacció, Arrendament de vivenda, Sanitaris, Residència i atenció a majors, Atenció a la infància i guarderia, Transport de servici públic, Comunicacions: Correus, telèfons, telègrafs i altres servicis, Ensenyament, Servicis culturals, Oci i esports, Bugaderies, tintoreries i perruqueries, Neteja i recollida de fem, Bancaris i financers, Assegurances, Turisme i hoteleria,Reparació, manteniment i garantia,  Servicis de la Societat de la Informació.

Formació al consumidor

Una de les funcions més importants que desenvolupa l'OMIC és l'educació i la formació dels consumidors en matèria de consum i esta es realitza des de diversos vessants:

 • Realitzant campanyes informatives sobre productes i servicis per al correcte ús i consum dels uns i els altres.
 • Desenvolupant cursos de formació a consumidors i usuaris.
 • Promovent activitats d'animació sociocultural per a jóvens, que desperten l'interés en temes de consum.
 • Col·laborant amb el sistema educatiu.
 • Pàgina Web del Centre de Recursos de ConsumAmb l'objecte de potenciar estes funcions que assenyala l'Ordenança Municipal Reguladora dels Servicis Locals de Consum, l'any 2003, l'Ajuntament d'Alacant va inaugurar el Centre de Recursos de consum, com un lloc on consumidors, comerciants, empresaris i qualsevol col·lectiu de ciutadans en general poden obtindre informació i formació, per mitjà de tota classe de recursos didàctics, sobre tots els temes relacionats amb el comerç i consum, i en especial, sobre la protecció dels drets dels consumidors. A més, és un espai on qualsevol col·lectiu pot utilitzar les seues instal·lacions per a presentació de projectes, exposicions, realització de conferències, tallers, cursos, etc.
Informació complementària