Senda parc inundable La Marjal

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Informació actualitzada y avís

Senda Parc La Marjal

SENDA PARC INUNDABLE LA MARJAL. (S'adjunta PDF de la Senda).

Informació actualitzada.

AVÍS

Atenent el Bàndol de l'Ajuntament d'Alacant, de data 12 de març de 2020, amb mesures restrictives i preventives front *coronavirus, així com les mesures a aplicar contemplades en la circular del Comité de Seguretat i Salut de l'Ajuntament d'Alacant, de data 12 de març de 2020.

Com a mesura preventiva i fins a una altra ordre, se suspén i/o demora l'itinerari.

 

Informació complementària