Ordenança reguladora d'activitats temporals amb finalitat diversa a la vía pública