Licitació contracte menor d'execució d'obres d'ampliació en Consultori del Garbinet

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Es procedix a la licitació d'un contracte menor per a l'execució d'obres incloses en la memoria valorada per a les obres d'ampliació del Consultori Auxiliar del Garbinet

consultorio Garbinet

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: L'atenció primària sanitària al municipi es du a terme per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la seua xarxa de Centres de Salut.
Per a aconseguir completar l'atenció sanitària als ciutadans, l'Excm. Ajuntament d'Alacant ha construït, llogant o adquirint determinats locals per a la seua conversió en consultoris mèdics en aquells emplaçaments o llocs que estan allunyats d'un centre de salut i que les característiques dels habitants de la zona requereixen d'una atenció sanitària periòdica i mes pròxima (persones d'avançada edat,.. etc). Per al funcionament dels esmentats consultoris mèdics o dependències municipals es desplacen els facultatius pertinents d'un centre de salut (metges, infermeres, pediatres,.. etc).
Entre els consultoris auxiliars de què disposa l'Ajuntament, cal destacar el del Garbinet que necessita una ampliació per a atendre convenientment la població de l'entorn. Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el seu departament d'atenció primària, han corroborat la necessitat urgent d'executar les obres de millora i/o ampliació dels referits consultoris auxiliars per a aconseguir millorar els serveis sanitaris prestats a la població del seu entorn.
Per encàrrec de la Regidoria de Sanitat, l'arquitecta María Fernández Alarcón, colegiada núm. 21759 COAM, ha redactat la ”Memòria valorada per a les obres d'ampliació de consultori auxiliar del Garbinet”, amb un pressupost de licitació de vint-i-un mil tres-centes quaranta euros amb cinquanta-quatre cèntims (21.340,54 €) més l'IVA corresponent, calculat al tipus impositiu del 21% en quantia de quatre mil quatre-cents huitanta-un euros amb cinquanta-un cèntims (4.481,51 €), que fan un total de vint-i-cinc mil huit-cents vint-i-dos euros amb cinc cèntims (25.822,05 €) amb un termini d'execució de dos mesos.
Per a la realització de les referides obres, l'Ajuntament ha accedit a la “Resolució de 15 de març de 2019 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'aquesta Conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana”.
  
2. TIPUS DE CONTRACTE: Contracte menor d'obres.

3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Plica en el MODEL DE PROPOSICIÓ establit per a l'Excm. Ajuntament d'Alacant i MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE, ambdós disponibles per a la seua descàrrega.
A més, qui resulte adjudicatari del contracte haurà d'aportar certificació d'inexistència de dèbits a l'AEAT i a la Seguretat Social.

4. VALORACIÓ D'OFERTES :
       
S'apreciarà que una proposició no pot ser complida o resulta inviable per haver sigut formulada en termes que la fan anormalment baixa quant al criteri “preu” en els supòsits següents:
Quan, concorrent un sol·licitador, l'oferta siga inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.
Quan concórreguen dos licitadors, la que siga inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta.
Quan concórreguen tres o més licitadors, l'oferta o ofertes que siguen inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.

Criteri número 1.Preu (fins a 85 punts)

La puntuació de cada oferta s'obté d'aplicar la fórmula següent:
                                                             (preu licitació – preu oferta i )
Puntuació oferida  =  85     --------------------------------------------------------
                                                            (preu licitació – preu oferta mín)
on:
preu oferta i     = oferta que es valora
preu oferta mín = millor oferta

Criteri número 2. Millores (Max. 15 punts)

2.1.-  Partida 7.02 Substitució de placa magatzem de tauler aglomerat…... etc prevista en la memòria valorada amb un preu d'execució material  de 181,40 euros  per “ Placa de treball de pedra. Placa de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 280 cm de longitud, 60 cm d'amplària i 3 cm de grossària, cant. simple recte, amb els cantos lleugerament bisellats, formació d'1 buit amb les seues vores polides, i tupé perimetral de 5 cm d'alçària i 3 cm de grossària, amb el canto recte. Fins i tot replantejament; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantons, angles, vores i acabaments; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou replantejament i traçat de la placa. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa. Col·locació de tupé perimetral.
Criteri de mesurament de projecte: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.” amb un import d'execució material de 552,92 euros. Això suposa una diferència de cost d'execució material de 371,52 euros.
PLACA DE MAGATZEM 1 ud. 552,92 €
   S'atorgaran 1,76 punts

2.2.- Partida 7.06 Substitució d'estor enrotllable prevista en la memòria valorada amb un preu d'execució material de 1.334,16 euros ( 2x 667,08) per “Estor enrotllable accionament motoritzat. Estor enrotllable, de 2600 mm d'amplària i 3.200 mm d'alçària, amb teixit ignífug perforat, de fibra de vidre sense PVC ni halògens, amb la cara exterior de color gris fosc i la cara interior de color gris fosc, accionament motoritzat via cable 230 V, amb comandament mural, per a regulació de l'altura; fixat en la paret amb ancoratges mecànics. També ferramentes i accessoris. Totalment instal·lat i ajustat.
Inclou: replantejament. Ancoratge al parament dels elements de fixació. Muntatge de l'estor enrotllable, Muntatge dels accessoris d'accionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de projecte”
Amb un import d'execució material  de 1.766,92 euros ( 2 x 883,46). Açò suposa una diferència de  cost d'execució material de 432,76 euros.
S'atorgaran 2,06 punts

2.3.-  Nova Partida 10.01 Placa de treball Consulta Mèdica Polivalent  amb un import d'execució material  de 372,02 euros (una unitat)
Placa de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 180 cm de longitud, 60 cm d'amplària i 3 cm de grossària, vora simple recta, amb les vores lleugerament bisellades, formació d'1 buit amb les vores polides, i tupé perimetral de 5 cm d'alçària i 3 cm de grossària, amb la vora recta.
Inclou replantejament i traçat de la placa. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa. Col·locació de tupé perimetral.
Criteri de mesurament de projecte: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
PLACA CONSULTA MÈDICA POLIVALENT 1 ud. 372,02 € 
Això suposa una diferència de cost d'execució material de 372,02 euros.
S'atorgaran 1,77 punts

2.4.- Nova Partida 10.02 Instal·lació d'aire condicionat (completa partida 07.07) amb un import d'execució material de 1.900,70 euros (1 unitat) 
Equip d'aire condicionat sistema aire-aire split, amb unitat interior i unitat exterior en dotació suficient per a consulta mèdica polivalent, sala de reunions i sala d'espera. També projectes, legalitzacions i canalització i cablejat elèctric d'alimentació.
1 ud. 1.900,70 €
Això suposa una diferència de cost d'execució material de 1.900,70 euros.
S'atorgaran 9,02 punts

2.5.- Nova partida 10.03 Elements de retolació de consultes amb un import de 81,48 euros ( u unitats).
Rètols d'alumini lacat per a senyalització de consultes, de 250x80 mm aproximadament. A definir amb D.F.
 4 ud.    20,37 € 81,48 €
Això suposa una diferència de  cost d'execució material de 81,48 euros.
     S'atorgaran 0,39 punts

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ : Del 16 de maig al 30 de maig, ambdós inclosos.

6. HORARI DE PRESENTACIÓ :  De 9 hores a 14 hores.

7. FORMA DE PRESENTACIÓ : Presencial o electrònicament. Si es presentara electrònicament haurà de remetre's còpia de la sol·licitud per mail a sanidad@alicante.es.

8. LLOC DE PRESENTACIÓ PRESENCIAL:  Servei de Sanitat i Protecció Animal en C/ Cervantes núm. 3 1a planta (Alacant)

Informació complementària