Locals comercials i aparcaments

logo pmva

Lloguer de locals comercials

El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, té disponible per a llogar locals comercials en diferents punts de la ciutat. Els locals es lloguen per a una duració de contracte de 5 anys prorrogable, existint una reducció de preu del 50% per a associacions i fundacions sense ànim de lucre amb finalitats socials que es troben inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament d'Alacant. Si vol, més informació sobre aquests, pose's en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic: arrendamiento.vivienda@alicante.es o bé en:

Oficina de gestió d'arrendaments

Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante.
Plaça Stma. Faç 5. Alacant
Tf: 965 20 63 29 - 965 20 63 64.

Per a prendre cita prévia: cita prèvia

Locals en Sant Antón

Situació Superfície útil m2 Renda mensual CEE

Jaime II nº78 - Local 9  

74m2 487,99€ E

Locals en Sant Blas - Antonio Martín Trenco

Situació Superfície útil m2 Renda mensual CEE
- - - -

*els preus estan subjectes a xicotetes variacions per l'actualització de l'IGC

Per a sol·licitar un local comercial en lloguer:

Adjuntar aquesta sol·licitud annexa a la instància general de l'Ajuntament d'Alacant i seguir les instruccions per a registre presencial o telemàtic en: https://www.alicante.es/es/tramites/instancia-general-del-ayuntamiento-alicante

Per a sol·licitar un local comercial bonificat per a associacions o fundacions sense ànim de lucre en lloguer:

Adjuntar aquesta sol·licitud annexa a la instància general de l'Ajuntament d'Alacant i seguir les instruccions per a registre presencial o telemàtic en: https://www.alicante.es/es/tramites/instancia-general-del-ayuntamiento-alicante

 

Lloguer de places d'aparcament

El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, té disponible per a llogar places d'aparcament en diferents punts de la ciutat. Les places d'aparcament es lloguen per a una duració de contracte d'1 any, prorrogable. Si vol, més informació sobre aquests, pose's en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic: aparcamientos.vivienda@alicante.es o bé en:

Oficina de gestió d'arrendaments

Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante.
Plaça Stma. Faç 5. Alacant
Tf: 965 20 63 29 - 965 20 63 64. 

Per a prendre cita prévia: Prendre cita prèvia

Aparcaments

Situació
Av. Antonio Martín Trenco, 8-10-12-14 (Sant Blas)
Carrer Pintor Gisbert, 60 (Sant Blas)
Carrer Cuesta de la Fabrica (Sant Antón)
Carrer Tinent Daoiz (Casc Antic)
Carrer Maldonado (Casc Antic)

Preus des de 56,51€/mes a 85€/mes IVA inclós.

*els preus estan subjectes a xicotetes variacions per l'actualització de l'IGC

Per a sol·licitar una plaça d'aparcament en lloguer:

Adjuntar aquesta sol·licitud annexa a la instància general de l'Ajuntament d'Alacant i seguir les instruccions per a registre presencial o telemàtic en: https://www.alicante.es/es/tramites/instancia-general-del-ayuntamiento-alicante

 

Cessió d'ús de places d'aparcament en El Portón

El Patronato Municipal de la Vivienda, ofereix places d'aparcament en cessió d'ús per cinquanta anys en l'aparcament “El Portón”, que està situat al carrer Tinent Daoiz, 1, planta 0 i 1.

Les places que queden lliures són de tipus normal amb un preu de 13.500 €, més IVA, i per a usuaris amb mobilitat reduïda, al mateix preu, havent-se esgotat les places de tipus superior.

Per a poder sol·licitar places destinades a persones amb mobilitat reduïda, el/els sol·licitants o algun membre de la unitat familiar conforme s'estableix en l'Art. 84 del RDL 3/2004 regulador de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, haurà d'acreditar aquesta condició mitjançant el corresponent certificat actualitzat de valoració del grau de minusvalidesa emés per l'administració corresponent, havent de ser igual o superior al 33% i que tinguen mobilitat reconeguda pel Centre de Valoració i Orientació.

Les places s'adjudiquen en funció de l'antiguitat de la sol·licitud.

Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

 1. No trobar-se incapacitat per a obligar-se contractualment d'acord amb el que s'estableix en la legislació civil comuna i tindre la condició de:
  • Resident empadronat en el terme municipal d'Alacant, i que aquest domicili siga residència habitual.
  • Persones jurídiques, entitats, associacions o treballadors per compte propi, amb activitat domiciliada en el terme municipal d'Alacant.
  • Treballador per compte d'altri l'activitat del qual radique o es localitze en el terme municipal d'Alacant, condició que s'haurà d'acreditar mitjançant document suficient que acredite la ubicació de l'activitat professional o empresarial (IBI, contracte d'arrendament, etc.), o certificat d'empresa, en el seu cas, i estiguen empadronats a Alacant.
  • Propietari d'habitatge radicat en el terme municipal d'Alacant, no estant empadronat en ella.
 2. Tindre permís de conducció en vigor.
 3. Estar al corrent en els pagaments de les obligacions amb l'Ajuntament d'Alacant, tant de caràcter tributari com de qualsevol altra índole, incloses aquelles derivades de l'exercit de la potestat sancionadora de l'Administració.
 4. Ser titular d'un vehicle turisme o equivalent a l'efecte del pagament impost sobre vehicles de tracció mecànica a l'Ajuntament d'Alacant.
 • El vehicle turisme o equivalent ha d'estar donat d'alta en el mateix domicili en el qual el titular estiga empadronat.
 • En els casos en què una persona física dispose d'un vehicle turisme cedit per la seua empresa, bé siga propietat d'aquesta, bé ho haja adquirit mitjançant la subscripció d'un contracte d'arrendament financer (rentíng o leasing), haurà de complir els requisits exigits i presentar la documentació assenyalada, a la qual s'afegirà la següent:
  • Document estés per l'empresa en el qual s'acredite que el/la sol·licitant és la persona usuària del vehicle, autoritzada per a disposar del vehicle fora de l'horaris de treball, i que l'ús del repetit vehicle tributa com a retribució en espècie a l'efecte de la Declaració de la Renda de les Persones Físiques.
  • Si el vehicle estiguera donat d'alta en el Padró Municipal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, haurà d'estar al corrent del seu pagament, així com de les altres obligacions tributàries o no, contretes amb l'Ajuntament d'Alacant en ocasió de la tinença o gaudi d'aquest vehicle.
 • En els casos en què el sol·licitant siga una persona jurídica, a través de representant legal, aquesta haurà d'acreditar ser titular del vehicle a l'efecte del pagament impost sobre vehicles de tracció mecànica a l'Ajuntament d'Alacant, o l'haver-lo adquirit mitjançant la subscripció d'un contracte d'arrendament financer (rènting o leasing).

Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante.
Plaça Stma. Faç, 5. Alacant.
Tf: 965 20 63 29 - 965 20 63 64. 

Per a prendre cita prèvia: cita prèvia

Per a sol·licitar una plaça d'aparcament en cessió d'ús:

Adjuntar aquesta sol·licitud annexa a la instància general de l'Ajuntament d'Alacant i seguir les instruccions per a registre presencial o telemàtic en: https://www.alicante.es/es/tramites/instancia-general-del-ayuntamiento-alicante

 

Informació complementària