Programa "Lloguer assequible de vivenda"

programa alquiler asequible de vivienda

Aquest programa té per objecte facilitar l'accés, en règim d'arrendament, a una vivenda, amb preu assequible, i adequada a les necessitats i condicions econòmiques de l'usuari, mitjançant la captació de vivendes desocupades en el mercat privat, dins del terme municipal d'Alacant.

Les vivendes hauran de reunir condicions d'habitabilitat i de dignitat estètica, el seu preu de renda serà fixat pel personal tècnic del servei basant-se en les seues característiques i la zona en què es troben. A aquest preu de mercat s'haurà d'aplicar una rebaixa que pot oscil·lar entre un 10% i un 25% per a poder incloure-les en borsa. En cap cas es llogaran vivendes amb preus que no siguen inferiors al mercat.

S'oferirà, durant la duració del contracte d'arrendament, assessorament jurídic i mediació entre l'arrendador i l'arrendatari. Aquest servei és gratuït tant per a l'arrendador com per a l'arrendatari.

El Programa de Lloguer Assequible de Vivenda es compon de tres nivells d'actuació:

 • Generalista: Usuaris que desitgen llogar vivenda en tot el terme municipal d'Alacant.
 • Específic de la Zona Nord d'Alacant: usuaris que desitgen llogar vivenda en aquesta zona.
 • Específic de suport a la integració a través de la vivenda per a famílies i persones amb dificultats d'accés a una vivenda de lloguer: usuaris que es troben en situació de vulnerabilitat residencial i que desitgen llogar vivenda en tot el terme municipal d'Alacant.

Els demandants de vivenda hauran de tindre uns ingressos màxims de 2,5 vegades l'IPREM, per a accedir a una vivenda en lloguer del programa, però es prioritzaran les mediacions en la contractació per a aquelles persones amb ingressos inferiors a 1,5 vegades l'IPREM. En tot cas, el sol·licitant del servei podrà accedir a una vivenda que tinga com a preu màxim el 35 % dels seus ingressos anuals o mensuals, a excepció del Programa de Suport a la Integració a través de la vivenda per a famílies i persones amb dificultats d'accés a una vivenda de lloguer.

El Programa de Lloguer Assequible és un programa del Patronat Municipal de la Vivenda d'Alacant, contractat a l'empresa Factoría, Gestión y Consultoría, S.L.

 

Què ofereix als propietaris?

 • Assessorament jurídic sobre la Llei d'Arrendaments Urbans.
 • Selecció dels inquilins que complisquen uns requisits econòmics.
 • Formalització del contracte d'arrendament i realització d'un inventari exclusiu.
 • Establiment d'un sistema de garanties cap als propietaris a fi de mitigar els riscos propis que comporta l'arrendament de vivendes. S'ofereix una assegurança d'impagament de rendes i de multirisc de llar gratuïta, durant el primer any.
 • Certificat energètic de la vivenda també gratuït (validesa de deu anys).
 • Seguiment de les obligacions i els drets de l'arrendador i l'arrendatari.
 • Informació de les ajudes establides en el Pla de Vivenda vigent.
 • Ompliment del model 600 i model 806 per a facilitar la gestió de depòsit de la fiança.

Què ofereix als inquilins?

 • Assessorament jurídic sobre la Llei d'Arrendaments Urbans.
 • Cerca d'una vivenda que complisca amb les seues necessitats.
 • Formalització del contracte d'arrendament i realització d'un inventari exhaustiu.
 • Seguiment de les obligacions i drets de l'arrendador i l'arrendatari.
 • Informació de les ajudes establides en el Pla de Vivenda vigent.
 • Informació de les ajudes econòmiques per al lloguer de vivendes.

Tots els serveis són gratuïts, tant per a propietaris com per a inquilins.

Busques vivenda? Accés Buscador

 

 

EDIFICIO MUNICIPAL “EL CLAUSTRO”

Carrer dels Llauradors, 6. Alacant-03002
Tel: 965143464

Horari d'atenció al públic (mitjançant cita prèvia web: www.elclaustro-alicante.es) :
Dilluns, dimecres i divendres 9:00h.-14:00h. Dimarts i dijous 9:00h.-18:00h.