Denúncies sanitàries

Té per objecte informar l'autoritat administrativa de les infraccions en matèria sanitària, tant les que afecten el mateix denunciant, un col·lectiu o comunitat, o l'entorn urbà. Seran àmbit de la nostra competència les denúncies que versen sobre els aspectes següents:

  • Higiene dels Aliments: Es podrà denunciar qualsevol activitat alimentària que segons la perspectiva del denunciant i li haja causat un perjuí o no, observe males pràctiques higièniques, deficiències estructurals, mal estat dels aliments etc. Este tipus de denúncies, si afecta directament, pot constituir-se en una reclamació i per a això es pot acudir a l'OMIC després d'haver omplit els corresponents fulls de reclamacions. En este cas, s'ha de concretar una pretensió per a obtindre un rescabalament pels danys o perjuís originats pel compliment defectuós o per l'incompliment en la prestació d'un servici.
  • Salubritat Urbana: Són les denúncies relatives a actituds, hàbits o situacions que afecten l'entorn urbà i de mode particular, tant en zones públiques com privades. Com a exemple tindríem situacions d'insalubritat en patis, locals, vivendes, abocaments, presència no habitual d'insectes, rosegadors, coloms etc.
  • Control Animal: Són les denúncies relatives a les molèsties, insalubritat i inseguretat que es poden generar per la tinença d'animals de companyia.

Com es pot denunciar?

Per escrit, la persona o les persones afectades, identificant-se amb nom, cognoms, adreça i telèfon, exposant els fets el més clarament i objectivament possible, identificant, en cas de saber-ho, el denunciat, tot això en model d'instància general, que es presentarà en el registre de l'Ajuntament.

Actuació de Sanitat

Quan es presenta la denúncia, esta és registrada i se n'intenta esbrinar totes les dades addicionals que siguen necessàries. Posteriorment, es realitza una inspecció per a comprovar els fets denunciats. Del que es derive d'eixa inspecció s'actua, bé requerint mesures correctores i en cas de no complir-les incoant un expedient sancionador al responsable, sense perjuí que, segons les situacions, certes mesures s'executen subsidiàriament.

Presentació

Formas de Presentación