Pressupost Municipal de la Regidoria de Cultura 2016.

Pressupost Municipal de la Regidoria de Cultura 2016
Imagen relacionada

El Pressupost Municipal de 2016 va ser aprovat per l'Ajuntament en sessió plenària el dia 28 d'abril de 2016 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província, amb data del 2 de maig de 2016. 

El presupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detalla segons les fonts de financiació -els impostos, taxes i altres ingressos-, i la funcionalitat de les despeses -educació, esports, urbanisme, sanejament, etc.- . El pressupost ens concreta l'origen i el destí dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania. 

Dins del pressupost municipal es troba el pressupost de la Regidoria de Cultura. En aquest pressupos sols s'inclouen aquells subministraments, servicis, subvencions i inversions que són competència directa de la Regidoria de Cultura. Els crèdits figuren ordenats, segons la seua finalitat i els objectius que amb ells es pretenen conseguir, en grups de programa i programes. 

Les despeses de personal, subministraments de llum, aigua, telèfon i comunicacions, mobiliari i material d'oficina, equips informàtics i altres, no figuren en el pressupost del Servici de Cultura, per ser aquestes despeses competència d'altres Regidories. 

 

Informació complementària