Període de pagament voluntari 'Taxa de Guals' 2024

De l'1 de març al 30 d'abril de 2024

Imagen vado Ayuntamiento de Alicante

Exposició Pública Padró Fiscal Taxa de Guals 2024

Exposició pública de l'edicte de notificació col·lectiva de les liquidacions tributàries periòdiques corresponents al Padró Fiscal de la Taxa per Drets d'Entrada de Vehicles a través de les Voreres i Vies Públiques (Guals) 2024.

Període d'exposició: 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la inserció del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) Nº31 13/02/2024

Lloc: Oficina de Relacions amb el Contribuent, situada al Carrer Jorge Juan, núm. 5, planta baixa.

Període de pagament voluntari 'Taxa de Guals' 2024

La Regidoria d'Hisenda informa que el període de pagament voluntari de la Taxa de Guals serà de l'1 de març al 30 d'abril de 2024.

Rebuts no domiciliats:

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si este document de pagament no ha sigut rebut abans del 20 de març de 2024, els interessats hauran de sol·licitar-ho en:

Atenció amb cita prèvia per Internet en http://citaprevia.alicante.es > Tipus de servici > Districtes (Participació Ciutadana) > Gestió > (seleccionar Junta de Districte):

Rebuts domiciliats:

Per als rebuts domiciliats es remetrà avís de càrrec. La data de càrrec per a rebuts domiciliats serà el 3 d'abril de 2024.

Transcorregut el termini voluntari, els dèbits impagats seran exigits pel procediment de constrenyiment i generaran els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si és el cas, les costes que es produïsquen, de conformitat amb el que s'establix en els articles 26, 28 i 161 de la llei General Tributària.

Formes de pagament:

Els pagaments es poden realitzar per Internet, en entitats col·laboradores i en la xarxa de caixers de la Tresoreria Municipal:

Consulta totes les formes de pagament

Retirada d'adhesius de senyalització del gual:

Els adhesius d'actualització anual poden adquirir-se en la següent empresa (no es necessita cita prèvia):

AKRA SENYAL S.L., Carretera d'Ocaña Núm. 56-D (darrere de l'Opel) Telèfon 965 10 34 12 (Extensió 1).

Informació per als interessats:

  • Hauran de portar el rebut original de l'any 2024 (en paper o digital) en el qual figure el número de gual, juntament amb el justificant de pagament que indique el número de referència de l'impost o segell de l'entitat bancària marcat en l'impost.
  • L'empresa no té cap mode de conéixer si el gual està al corrent de pagament.
  • Qualsevol altre document, com l'avís de càrrec, els moviments de compte bancari o les llibretes bancàries, no són vàlids.
  • No es requerix presentar el DNI ni ésser el titular del gual. En cas de requerir factura hauran de facilitar les dades necessàries.
  • Els adhesius tenen un cost de 5€ (IVA inclòs) per cada gual, acceptant l'empresa el pagament amb targeta bancària.
  • Per a la recollida de més de 10 números de gual s'aconsella cridar a l'empresa amb antelació per a agilitzar el procés.

Més informació:

Oficina d'Atenció al Contribuent. C/Jorge Juan, 5, 03002 Alacant. 

Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 

Línia 900 500 917 (*Telèfon 900 153 862 per a telefonades des de fora del municipi d'Alacant).

 

Informació complementària