Convocatòria d'ajudes a autònoms i xicotetes empreses d'Alacant

Ajudes des de 750 € fins a 2.000 € per a persones treballadores autònomes i xicotetes empreses, de fins a 10 treballadors, de la ciutat d'Alacant.
Ayuda para autónomos y pequeñas empresas de la ciudad de Alicante

CONVOCATÒRIA OBERTA

Després de la publicació, en el Butlletí Oficial de la Província d’'Alacant, de les bases de la convocatòria d'ajudes a persones treballadores autònomes i xicotetes empreses, de fins a 10 treballadors, de la ciutat d'Alacant, s'obri el procés per a sol·licitar-les de manera telemàtica.

La tramitació de les sol·licituds es realitzarà en dos passos: en primer lloc, la persona interessada haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA, posteriorment, en el dia i l'hora assignats, haurà de PRESENTAR LA SOL·LICITUD a través del procediment online habilitat per a fer-ho.

SOL·LICITAR CITA PRÈVIA – De l'1 al 14 de juny

PRESENTAR SOL·LICITUD – Del 2 al 15 de juny de 2020 

 

AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I EMPRESES, DE FINS A 10 TREBALLADORS, DE LA CIUTAT D'ALACANT

La crisi econòmica generada per l'expansió de la COVID 19 ha colpejat molt durament el teixit productiu i social de la nostra ciutat, en especial, les persones treballadores autònomes i xicotetes empreses (de fins a 10 treballadors); ells són el grup que més ha patit les mesures restrictives adoptades per a lluitar contra la pandèmia.

L'Excm. Ajuntament d'Alacant vetlla i protegeix l'interés general de la ciutadania. Mitjançant aquesta ajuda, es busca minimitzar l'impacte socioeconòmic, ajudar al manteniment del teixit productiu de les empreses més vulnerables i, sobretot, preservar l'ocupació com a mesura bàsica de protecció social per a evitar situacions d'exclusió degudes a un indesitjat increment de la desocupació.

L'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, organisme autònom de la Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local, serà l'entitat encarregada de la gestió d'aquestes ajudes ja que, com arreplega en els seus estatuts, té entre les seues funcions i potestats “Impulsar, amb les seues actuacions, el desenvolupament socioeconòmic del municipi”, “Fomentar la creació d'ocupació” i “Invertir en els sectors econòmics de municipi d'especial interés”.

Objecte de les ajudes

A través d'aquestes bases, es regula la concessió d'ajudes dirigides a persones treballadores autònomes, o assimilats, i xicotetes empreses de fins a 10 treballadors, que exercisquen la seua activitat econòmica a la ciutat d'Alacant i que complisquen els requisits establits en la Base 2a.

Té per finalitat fomentar el manteniment de l'ocupació, per compte propi i aliena, durant el procés de reactivació econòmica per a evitar un augment dels nivells de precarietat econòmica i social a la ciutat, unes majors taxes de desocupació i un increment exponencial dels nivells de pobresa i marginalitat social.

Els qui poden sol·licitar l'ajuda

Persones treballadores autònomes, persones jurídiques de fins a 10 treballadors, mutualistes, artistes, personal treballador del mar, agraris i empleades de la llar.

També podran ser-ne persones beneficiàries, els socis i sòcies autònoms comuners de les comunitats de béns de forma individual.

Queden excloses les entitats del sector públic, les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns, així com qualsevol altre tipus d'agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica.

Quantia

L'ajuda econòmica és un import fix que s'articula en tres trams:

 • 750 € per a persones treballadores autònomes i persones jurídiques que no tinguen contractats personal treballador per compte d'altri. En aquest tram, com a règims assimilats, estan incloses les persones treballadores mutualistes, artistes, treballadors del mar, agraris i empleades de la llar.
 • 1.200 € per a empreses i persones treballadores autònomes que tinguen contractats entre 1 i 5 treballadors. En aquest tram estan inclosos els règims esmentats en l'apartat anterior que tinguen contractades persones treballadores per compte d'altri, així com autònoms societaris o autònoms col·laboradors.
 • 2.000 € per a empreses i persones treballadores autònomes que tinguen contractats entre 6 i 10 treballadors. Inclou els règims de l'apartat anterior, així com autònoms societaris o autònoms col·laboradors.

El nombre de persones treballadores per compte d'altri o propi de l'empresa, a prendre en consideració per al càlcul de l'ajuda a percebre, serà la plantilla existent a 13 de març de 2020.

Requisits

Podran sol·licitar l'ajuda aquelles persones o empreses que complisquen els requisits següents:

 • Persones físiques o jurídiques que tinguen el seu domicili fiscal en el terme municipal d'Alacant des d'abans del 14 de març de 2020, que exercisquen la seua activitat econòmica a la ciutat d'Alacant i que es troben d'alta en la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que el volum de negocis actual o el seu balanç general anual no supere els 10 milions d'euros.
 • Que hagen hagut de suspendre la seua activitat econòmica com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, en compliment de la normativa estatal, autonòmica i local emesa contra la propagació de la COVID-19, o bé haver tingut una pèrdua del volum d'ingressos de l'activitat econòmica, d'almenys, un 40%, segons el període de referència en les bases.
 • Mantindre la seua activitat econòmica durant, almenys, els sis mesos posteriors a la concessió de l'ajuda.
 • En cas de tindre en plantilla treballadors per compte d'altri, mantindre, almenys, el 65% de la plantilla existent a 13 de març de 2020 durant un termini mínim de 6 mesos des de la publicació de la resolució de la concessió de l'ajuda. En el cas d'haver comptabilitzat en la plantilla declarada treballadors per compte propi o assimilats, s'haurà de mantindre l'alta d'aquests en el mateix termini de sis mesos requerits per als treballadors per compte d'altri.
 • No estar incurs en cap dels motius o les circumstàncies de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.
 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, amb l'Agència Tributària, la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant i enfront de la Seguretat Social. Aquest requisit es podrà comprovar d'ofici excepte oposició expressa del sol·licitant, i en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa junt amb la sol·licitud.

Documentació a aportar

Les persones físiques o jurídiques interessades hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, on trobaran un enllaç que els permetrà omplir tots els camps de la sol·licitud.

Prèvia a la presentació, haurà de sol·licitar-se cita prèvia en el tràmit habilitat a través de l'enllaç citaprevia.alicante.es

El sistema només admet la firma amb certificat digital acreditat de persona física o jurídica, no sent admissible el sistema de firma a través de Cl@ve. Si no en tinguera, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que en posseïra, acreditant-ne, en aquest cas, la representació.

Documentació a adjuntar en la presentació de la sol·licitud:

 • En cas de persona física DNI o NIE per ambdós cares i en cas de persones jurídiques CIF (format pdf).
 • En el cas que el beneficiari no presente amb la seua firma digital la sol·licitud de l'ajuda o si el beneficiari es valida davant de la Seu Electrònica amb firma digital de representant (per exemple, firma digital de la persona jurídica, encara que coincidisca amb el sol·licitant), document acreditatiu de la representació atorgada a la persona que presenta la instància de sol·licitud, d'acord amb el model de representació que consta annex a les presents bases (format pdf).
 • Número d'IBAN, adjuntant el justificant de l'entitat financera que l'acredite i la titularitat del sol·licitant (format pdf).
 • Vida laboral de persona treballadora autònoma o d'empresa del mes de maig o posterior (format pdf).
 • Per a persones treballadores autònomes, o assimilats, i xicotetes empreses amb treballadors per compte d'altri, vida laboral del codi compte de cotització, que acredite el nombre de treballadors en plantilla a data 13 de març de 2020. (format pdf).
 • En el cas que s'hagen imputat treballadors per compte propi o assimilats per a la quantia de l'ajuda, s'aportarà vida laboral d'aquests amb data emissió del mes de maig o posterior i sempre que aquests es troben enquadrats en algun dels supòsits de l'art. 305, punt 2, del Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre. Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Declaració responsable que continga un pronunciament exprés sobre el compliment dels requisits exigits en la Base 2a i 9a (format pdf).
 • En el supòsit de pèrdua del volum d'ingressos superior al 40% durant el mes d'abril, s'aportarà declaració responsable de pèrdua d'ingressos de l'empresa o persona física (format pdf).

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu (10) dies hàbils, iniciant-se el termini a les 9.00 h de l'endemà hàbil a la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província d'’Alacant.

La publicació es realitzarà igualment en el web www.alicante.es i www.impulsalicante.es.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit ací serà no admesa.

Procediment de presentació de les sol·licituds

Per a accedir a la presentació de sol·licituds en seu electrònica és necessari obtindre cita prèvia a través de l'enllaç citaprevia.alicante.es

La cita prèvia es podrà sol·licitar des del mateix dia de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província d’'Alacant fins al penúltim dia del termini de presentació de sol·licituds inclusivament.

En aquest tràmit se seleccionarà la data i franja horària per a presentar la sol·licitud en seu electrònica, requerint-se únicament el DNI/NIE o CIF de qui sol·licita l'ajuda (no del representant), correu electrònic i telèfon de contacte (no requereix firma electrònica).

Per a la tramitació telemàtica de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda i la resta de documentació s'haurà de disposar de firma electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant. Si no es disposa de firma electrònica avançada, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que en dispose, acreditant-ne la representació.

Procediment de concessió de les ajudes

La concessió d'ajudes es realitzarà de forma directa entre els sol·licitants que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en aquestes bases fins a esgotar el crèdit disponible. En el cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit, el secretari de l'Excm. Aj. d'Alacant alçarà acta del sorteig que marcarà el número d'expedient a partir del qual es començarà la tramitació i assignació de crèdit, d'entre totes les sol·licituds presentades.

Una vegada esgotat el crèdit, la resta de sol·licitants quedaran en llista d'espera davant d'una possible ampliació del crèdit disponible, i en aquest cas es procedirà a la concessió d'una nova remesa de beneficiaris fins a esgotar-lo novament, seguint la llista d'espera creada i sense necessitat d'una nova convocatòria.

Compatibilitats

Aquestes ajudes seran compatibles amb les que es puguen obtindre de qualssevol Administracions o ens públics o privats, per a la mateixa finalitat. En aquest cas, l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere la quantia de les pèrdues que justifiquen ser beneficiari de la subvenció.

Com a excepció al que establix el paràgraf anterior, s'estableix expressament la seua incompatibilitat amb les ajudes regulades pel Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID19.

El beneficiari tindrà l'obligació de comunicar a la Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut per a la mateixa finalitat, així com qualsevol altra incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

Finançament

El pressupost de la convocatòria ascendeix a cinc milions d'euros (5.000.000 €) que es finançaran amb càrrec a l'expedient de modificació de crèdits, que es tramitarà per l'Oficina Pressupostària de l'Excm. Ajuntament d'Alacant.

Pagament, justificació i comprovació

La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada comprovat el compliment dels requisits amb la documentació presentada junt amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda s'alliberarà d'una sola vegada, després de la resolució, notificació i publicació de la concessió.

El control de les obligacions exigides en aquestes bases s'efectuarà, mitjançant la comprovació d'ofici, per l'equip tècnic autoritzat per l'Agència Local.

El beneficiari tindrà l'obligació de conservar, durant quatre anys des de la concessió de l'ajuda, la documentació que acredite els requisits que es van manifestar en les declaracions responsables i en la resta de la documentació presentada. En aquest temps, l'Agència Local podrà exercir la seua potestat de comprovació del compliment dels requisits exigits al beneficiari.

Obligació de les entitats beneficiàries

 1. Trobar-se al corrent el de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal, Hisenda Local i Seguretat Social.
 2. Aportar la documentació i complir els requisits que figuren en les Bases.
 3. Facilitar a l'Agència Local les labors d'inspecció, comprovació i control financer, que siguen requerides per al seguiment, control i comprovació de l'execució de les activitats objecte de la subvenció.
 4. Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció durant un període de quatre anys des de la concessió de la subvenció.
 5. Comunicar a l'Agència Local, altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat per a les mateixes activitats, així com qualsevol altra incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
 6. Publicitar en els seus mitjans digitals, xarxes socials i pàgines web corporatives la concessió de la present ajuda.
 7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en els art. 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular per obtindre l'ajuda falsejant les condicions requerides per a això o incomplint les obligacions adquirides en la declaració responsable presentada junt amb la sol·licitud de la present convocatòria.
 8. Compromís de no superar el límit d'ajudes de mínims de 800.000€ per empresa o persona autònoma en el present exercici fiscal, d'acord al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, emés pel Govern d'Espanya, basant-se en la Comunicació de la Comissió de la Unió Europea (DOUE 20 de març, 2020/C91 I/01).

ENLLAÇ A LA WEB D' MPULSALACANT

Informació complementària