Regidoria de Patrimoni

La Regidoria de Patrimoni du a terme, amb caràcter general, la gestió del patrimoni municipal, és a dir, de tots els béns de l'Ajuntament d'Alacant que en conformen el patrimoni: béns immobles, béns mobles, mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic, valors mobiliaris i crèdits de la corporació, drets reals i béns revertibles, vehicles, semovents, i els pertanyents als patronats municipals.

L'administració i el control d'aquest patrimoni es fa a través d'un Inventari General de Béns i Drets Municipal, i d'acord amb les disposicions arreplegades, tant en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, com en el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. Així mateix, du a terme totes les valoracions patrimonials que afecten els béns referits.

Contacte de la Regidoria

Paseo
Ramiro
1
03002
Esquina con Avda. de Juan Bautista Lafora
Telèfon: 
965146777
965146778