Directori Municipal - Departament d'Estadística

Contacto

Telèfon: 
010
900153862

Ubicación

Calle
Portugal
17
03003
Edificio Séneca

El Departament d'Estadística té com a missió principal la gestió del padró d'habitants, del cens electoral, de la guia de carrers oficials de la ciutat i la col·laboració amb els organismes nacionals en l'elaboració dels distints censos nacionals.

S'estructura en un únic Departament de la mateixa denominació que té atribuïda la realització de les funcions següents funciones:

 1. Recollida de dades de registres d'altes i baixes, canvis de domicilis i altres incidències en el Padró Municipal d'Habitants (PMH).
 2. Certificacions i informes del PMH (actuals i històrics).
 3. Inscripció dels habitants en el padró municipal per mitjà de la gravació de les seues dades en l'aplicació informàtica establida a este efecte.
 4. Consultes al padró i correspondència derivada d'estes.
 5. Elaboració i remissió a l'INE (Institut Nacional d'Estadística) dels fitxers mensuals que arrepleguen totes les modificacions i incidències del PMH.
 6. Enviament de tota la documentació relativa al cens electoral, no inclosa en fitxers, a l'INE.
 7. Rectificació anual del cens electoral i establiment de la xifra de població oficial del municipi.
 8. En període electoral, exposició al públic del cens, Oficina d'Informació Electoral i col·laboració amb l'Oficina de la Junta Electoral de Zona segons el que disposa la LOREG.
 9. Elaboració dels expedients, contractes etc., necessaris per al desenvolupament del procés electoral.
 10. Revisió, cada deu anys, del cens de població i vivendes i del cens d'edificis i locals.
 11. Treballs d'actualització de la cartografia municipal digitalitzada i la guia urbana de la ciutat.
 12. Elaboració i actualització contínua de la guia de carrers de la ciutat.
 13. Actualització i modificacions pertinents del seccionat i dels límits establits en la demarcació territorial.
 14. Actualització de plans de les seccions electorals.
 15. Numeració i retolació de vies urbanes.
 16. Expedients de denominació de vies públiques.
 17. Expedients que fan referència a la població i a l'alteració o delimitació del terme municipal.
 18. Suport tècnic al grup de treball per a la recuperació de la memòria històrica de la ciutat.
 19. Certificacions i informes de la numeració oficial d'edificis.
 20. Gestió comptable de factures i documents annexos del Departament.