Sol·licitud d'Informació i Avisos d'Incidències

Imagen del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC)

Sol·licitud d'Informació i Avisos d'Incidències

El Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania gestiona el Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC).

La ciutadania pot també comunicar avisos d'incidències o sol·licitar informació

  • Un avís d'incidència és la comunicació que un ciutadà o ciutadana fa a l'Ajuntament per a posar en el seu coneixement la necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport, neteja de la via pública, elements als parcs, deteriorament de les vies o voreres, etc.) . 
  • Una sol·licitud d'informació pot versar sobre els distints servicis municipals i tràmits administratius: requisits, documentació, lloc a què dirigir-se etc, i qualsevol altre assumpte d'interés relacionats amb l'activitat de l'Ajuntament d'Alacant i els seus Organismes Autònoms. 

Quan es tracte de l'accés dels ciutadans a la informació pública continguda en els arxius i registres administratius de l'Ajuntament, ha d'exercir-se mitjançant del procediment previst en les Lleis 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, a què pot accedir-se per el següent enllaç: Sol·licitud d'Accés a Informació Pública.

Accedix al tràmit en: 

Presentació d'Avisos d'Incidències i Sol·licitud d'Informació