Informe de Qualitat de les Platges

Programa de control de zones de bany de la Comunitat Valenciana

Qualitat de les aigües de bany de la Comunitat Valenciana

Les aigües de bany es definixen, segons la legislació, com: "Qualsevol element d'aigües superficials on es preveja que puguen banyar-se un nombre important de persones, o existisca una activitat pròxima relacionada directament amb el bany, i en el qual no hi haja una prohibició permanent de bany ni s'haja formulat una recomanació permanent d'abstindre-se'n, i on no hi haja perill objectiu per al públic". 

Actualment, la qualificació de les aigües de bany es realitza sobre la base de la Directiva 2006/7/CE, traslladada a la legislació espanyola pel Reial Decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany (BOE núm. 257 de 26-10-2007). L'objecte d'este Reial Decret és:

  1. Establir els criteris sanitaris que han de complir les aigües de bany per a garantir-ne la qualitat, a fi de protegir la salut humana dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació. 
  2. Conservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient en complement del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 
  3. Establir disposicions mínimes per al control, la classificació, les mesures de gestió i el subministrament d'informació al públic sobre la qualitat de les aigües de les zones de bany. 

Basant-se en allò exigit per este marc legislatiu i en la definició d'aigües de bany, es desenvolupa, a la nostra Comunitat, des del 1987, un Programa de Control i Vigilància de les Zones de Bany de la Comunitat Valenciana.

Des del Servici de Qualitat d'Aigües de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, es realitza, durant la temporada de bany, un control i vigilància continuada de la qualitat de les aigües de bany de les nostres platges, que inclou presa de mostres d'aigua de mar i inspeccions a les platges.

Durant la temporada, es realitzaran mostratges de les aigües de bany amb periodicitat quinzenal, tal com establix la legislació vigent, i es durà a terme una inspecció visual de les zones de bany setmanalment. En estes inspeccions visuals s'arrepleguen dades de l'aspecte de l'aigua, l'estat de manteniment de l'arena i la contornada de la platja, els servicis per als usuaris i es comprova si està exposada la informació de la qualitat de l'aigua de la platja. La informació gràfica d'estes inspeccions s'enviarà per correu electrònic als responsables dels diferents ajuntaments, sol·licitant, en cas necessari,  l'esmena dels problemes identificats.

Els resultats analítics dels mostratges quinzenals realitzats a les aigües de bany en eixe període, més els que s'hagen realitzat en funció del seguiment setmanal que es fa de la qualitat de les aigües de bany d'algunes platges, són els que es consideraran, a la fi de la temporada, per realitzar la qualificació anual de la qualitat de cada una de les zones de bany. Els paràmetres microbiològics que es controlen són Escherichia coli i Enterococs intestinals. La qualificació de la qualitat de l'aigua de les zones de bany es realitzarà per mitjà de l'aplicació del mètode establit en el Reial Decret 1341/2007.

L'informe que s'emetrà quinzenalment sobre cada zona de bany inclourà tres aspectes:

  1. Anàlisi microbiològica de l'aigua 
  2. Aspecte visual de l'aigua 
  3. Aspecte visual de l'arena 

Per a cadascun d'estos apartats, es donarà una valoració, que podrà ser:

  • EXCEL·LENT 
  • BONA 
  • SUFICIENT 
  • INSUFICIENT 
Informació complementària