Contaminació Acústica

Antecedents

En els últims temps, entre les fonts de contaminació ambiental que afecta de forma directa la qualitat de vida dels ciutadans destaca, per la seua importància i per la preocupació social que produïx, la contaminació acústica. Les conseqüències de l'impacte acústic ambiental, tant d'orde fisiològic com psicofisiològic, afecten cada vegada un nombre més gran de persones i en particular els habitants de les nostres ciutats.

Diversos estudis realitzats sobre la contaminació acústica a les ciutats valencianes indiquen que la contaminació acústica és un fenomen generalitzat en totes les zones urbanes i constituïx un problema mediambiental cada vegada més important.

Tal com establix la Llei 7/2002 de 3 de desembre, de Protecció contra la Contaminació Acústica de la Comunitat Valenciana, el problema del soroll és, per la seua pròpia naturalesa, un problema local. D'ací que la resposta pública haja de vindre fonamentalment de l'àmbit d'actuació de les administracions municipals.

Des de l'any 2001, l'Ajuntament d'Alacant, a través del Departament de Medi Ambient, ha treballat en un programa de control i prevenció de la contaminació acústica, participant en un programa comú de la Iniciativa Comunitària URBAL, sobre el Medi Ambient Urbà, en el qual, en col·laboració amb altres ciutats europees i hispanoamericanes, es van establir les bases per a la posada en marxa d'un programa d'acord amb l'actual situació normativa. 

El projecte “Millorant la qualitat de vida a la ciutat silenciosa”, aprovat per la comissió Europea al desembre del 2001, comptava amb la participació de ciutats europees i llatinoamericanes com són: Granada i Alacant per Espanya, Roma i Padova per Itàlia, Llima i el Comité Interdistrital per al desenvolupament de la Vall del Quisso, per Perú i Vinya del Mar i Valparaiso per Xile.

Els objectius específics del projecte comú van ser:

 1. Conformació d'una xarxa d'intercanvi d'informació i de suport mutu entre els socis del projecte, en matèria de gestió de sorolls, establint mecanismes de coordinació i cooperació en matèria de metodologia de diagnòstic, anàlisi i recomanacions per a superar el problema entre els governs locals i les institucions, organitzacions i empreses en cada una de les ciutats participants en el projecte. 
 2. Capacitació dels funcionaris municipals a càrrec del control ambiental en el control de soroll. 
 3. Diagnòstics del soroll urbà, en cada localitat. 
 4. Diagnòstic de la gestió de control de soroll en cada localitat. 
 5. Entrega, desenvolupament i difusió d'instruments de planificació i gestió per a disminuir els sorolls a la ciutat. 
 6. Canvi cultural que valore el silenci 

Com a activitats iniciades per part dels socis, Alacant va realitzar un diagnòstic del soroll a la nostra ciutat a través de l'elaboració d'un Estudi Mapa Acústic d'un sector de la ciutat de la zona Centre, concretament entre l'Av. d'Alfons X el Savi, C/ Sant Ferran, Rambla de Méndez Núñez i els Passejos de Gadea i Soto. Este estudi, a través de mesuraments acústics en període diürn i nocturn va permetre elaborar un mapa acústic de la zona a més d'aportar la metodologia de treball necessària per a continuar amb el mapa estratègic de soroll de la resta del nucli urbà.

El mapa estratègic de soroll a Alacant

L'Ajuntament d'Alacant va iniciar l'any 2005 la contractació de l'elaboració d'un Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat. Este Mapa de sorolls, a més d'aportar la situació real de la contaminació acústica de la ciutat d'Alacant, havia d'assentar les bases per a la posterior redacció del Pla Acústic Municipal i complir el que establix la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica, així com la normativa nacional i comunitària en matèria de contaminació acústica, ja que la transposició de la Directiva 2002/49/CE a l'ordenament espanyol obliga a comptar amb un mapa estratègic de soroll de la ciutat d'Alacant abans del 30 de juny del 2007, basant-se en la seua delimitació com a aglomeració. https://mapas.alicante.es/ruido/

Què és un mapa estratègic de soroll?

Seguint la definició de mapa acústic o mapa de sorolls que es proposa en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica: Els mapes acústics tenen com a objecte analitzar els nivells de soroll existents en el terme municipal i proporcionar informació sobre les fonts sonores causants de la contaminació acústica.

Per tant, podem definir-lo com: un mapa dissenyat per a poder avaluar globalment l'exposició al soroll en una zona determinada, a causa de l'existència de distintes fonts de soroll, i per a poder realitzar prediccions globals per a la dita zona.

Les funcions fonamentals d'un mapa estratègic són:

 • Diagnosticar la situació acústica 
 • Servir de base de dades per a enviar a la Comissió Europea 
 • Proporcionar informació a la població sobre la situació acústica del municipi 
 • Servir de fonament dels Plans d'Acció 

Es tracta d'un instrument de gestió, que haurà de distingir entre zones rústiques i urbanes (és a dir, sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable), establint àrees diferenciades tant per l'ús que sobre estes existisca o estiga previst, com per les fonts que generen la contaminació acústica i les condicions de qualitat sonora que els valors existents en elles requerisquen.

Estes àrees són les següents:

 1. Principals vies de comunicació. 
 2. Àrees industrials i recreatives, o llocs on s'haja previst la implantació d'estos usos. 
 3. Àrees residencials i comercials. 
 4. Àrees especialment protegides per estar destinades a usos sanitaris i docents. 
 5. Àrees especialment protegides pels valors mediambientals que residixen en estes i que necessiten estar preservades de la contaminació acústica. 
 6. Àrees dels centres històrics. 

En l'àmbit de cada una de les zones i àrees que establisquen, el mapa acústic  conté:

 • Resultats dels mesuraments, anàlisi dels nivells de soroll i identificació de la naturalesa de les fonts sonores que els produïxen. 
 • Resultats dels mesuraments i anàlisis específiques del soroll del trànsit, distingint els carrers en funció dels nivells d'intensitat sonora. 
 • Diagnòstic de la situació en general i particular de cada una de les àrees determinades 

Característiques del mapa acústic d'Alacant

L'Ajuntament d'Alacant, en el seu plec de condicions va marcar l'interés per obtindre un mapa estratègic de soroll dinàmic, en el qual es complementen el treball de camp per mitjà de mesuraments sobre el terreny i  l'aplicació de mètodes o models matemàtics de tipus predictiu, que permeta d'una banda, comptar amb la informació de la situació actual de la ciutat quant a la contaminació acústica i per una altra disposar de les ferramentes i la informació necessàries per a predir o preveure l'evolució dels índexs de soroll a la ciutat en funció de la seua evolució, creixement o transformació futura.

Un altre aspecte a què s'ha donat la màxima importància és la facilitat d'accés a la informació obtinguda a través del mapa estratègic de soroll de la ciutat per als ciutadans i les entitats interessades a través de la web municipal o qualsevol altre instrument a disposició del públic.

Finalment, cal mencionar l'interés del Departament de Medi Ambient perquè este mapa estratègic de soroll siga, a més, una ferramenta de treball del personal tècnic municipal de les àrees implicades. Per això s'ha intentat donar la màxima importància a les possibilitats de formació i capacitació del personal de l'Ajuntament que garantisca que el mapa de sorolls puga ser actualitzat, manejat i interpretat directament per l'Ajuntament d'Alacant, sense una constant dependència d'assistència tècnica externa.

Què suposarà el mapa estratègic de soroll Ciutat d'Alacant?

El mapa estratègic de sorolls de la ciutat d'Alacant, permetrà a la nostra ciutat complir amb els requisits en matèria de prevenció de contaminació acústica establits en la Directiva 2002/49/CE, en la Llei Nacional del Soroll i en la Llei 7/ 224 de Prevenció de la Contaminació Acústica de la Comunitat Valenciana.

A més, este instrument de gestió ambiental, gràcies a tractar-se d'un mapa de sorolls dinàmic, permetrà elaborar el Pla d'Acció Municipal de Control i Prevenció de la Contaminació Acústica, pla que, d'acord amb la normativa urbanística, permetrà preveure i sobretot minimitzar els nivells de contaminació acústica a què es veuran sotmesos els ciutadans, ja es tracte de zones urbanes ja consolidades com a  zones de nou desenvolupament.

Finalment, el tipus de mapa i la metodologia de treball seleccionada permetrà a l'Ajuntament disposar dels mitjans materials i humans per a cobrir amb solvència suficient les actualitzacions i treballs predictius necessaris per a la comprovació i correcció dels nivells de soroll a la nostra ciutat, comprovar l'eficiència de les mesures correctores o preventives introduïdes i sobretot, informar la població i els futurs urbanitzadors.

Mapa estratègic de l'aeroport d'Alacant-Elx 

Els mapes estratègics de soroll són una eina dissenyada per a poder avaluar globalment l'exposició al soroll en una zona determinada, a causa de l'existència de distintes fonts sonores, a fi de realitzar un diagnòstic de la situació acústica global en l'àmbit de la Unió Europea.

La seua elaboració està regulada per la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll i el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, pel que fa a l'avaluació i la gestió del soroll ambiental.

D'acord amb esta normativa, Aena Aeropuertos ha elaborat els Mapes Estratègics de Soroll dels grans aeroports, entenent per tals aquells aeroports civils que excedixen els 50.000 moviments comercials anuals, comptabilitzant tant els envols com els aterratges, i excloent-ne els que s'efectuen únicament a efectes de formació en aeronaus lleugeres.

Informació complementària