Comissió de seguiment del conveni per al control de les condicions de seguretat i salut laboral en les obres municipals

Des de l'any 1997 en què es va subscriure el primer conveni sobre seguretat i salut laboral en les obres municipals, hi ha una Comissió, integrada per representants municipals i de les organitzacions empresarials (FECIA i FOPA) i  sindicals (UGT i CCOO) relacionades amb la construcció, que desplega una triple activitat: d'una banda, es realitzen visites a les obres promogudes per l'Ajuntament, comprovant el compliment de les condicions de seguretat i salut laboral; d'una altra, se celebren reunions per a comentar incidències i realitzar propostes  de millora del funcionament de la Comissió; finalment, se celebren accions formatives sobre  temes d'actualitat en la matèria.

El resultat, fins ara, pot considerar-se molt satisfactori, ja que no hi ha sinistralitat laboral en estes obres i s'ha incrementat considerablement tant la conscienciació com l'aplicació de  mesures de prevenció en eixa matèria.

Informació complementària