Informe d' Adequació d' habitatge per a la Reagrupació familiar/Renovació-Autoritzación de Residència

Concejalía Inmigración, Cooperación y Voluntariado

És un informe municipal en el qual es descriuen les condicions d'habitabilitat d'una vivenda per a sol·licitar la reagrupació familiar, o sol·licitar renovació d'autorització de residència i/residència i treball.

Qui pot sol·licitar-lo: la persona interessada

Documentació requerida:

- Imprès de sol·licitud de l'informe.

- Document d'identificació: DNI o NIE en vigor.

- Documentació acreditativa de la disponibilitat de l'habitatge: escriptura de propietat, contracte d'arrendament.

- Empadronament col·lectiu.

Com:

- Presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament d'Alacant, acompanyada de la documentació requerida.

- El model normalitzat de sol·licitud es pot arreplegar personalment en el Registre General de l'Ajuntament o en les oficines Pangea situades en C/ Cervantes, 3 i Plaça d'Alger, 5, 2a planta d'Alacant.

- El personal municipal es posarà en contacte amb qui subscriu la sol·licitud i concertarà una cita per a realitzar una inspecció en el domicili i comprovar les condicions d'habitabilitat de la vivenda.

- Una vegada en el domicili, la persona interessada mostrarà al personal municipal la documentació “ORIGINAL” presentada en la sol·licitud, relativa a la identificació i a l'habitatge.

- Realitzada la inspecció, el/la funcionari/a emetrà informe municipal.

- Conclòs l'informe, es contactarà i citarà la persona interessada per a la seua recollida en l'Oficina Pangea situada en plaça d'Alger, 5, 2a planta d'Alacant, i la seua posterior presentació en l'Oficina d'Estrangeria.

Temps de resolució: trenta dies des de la data de presentació de la sol·licitud.

Termini de validesa de l'informe: 3 mesos des de la data d'emissió.

Observacions ciutadà: l'informe municipal d'adequació d'habitatge serà emés exclusivament a les finalitats de la sol·licitud de reagrupació familiar/renovació d'autorització de residència o residència i treball.