I Concurs de ninots de carrer

Concejalía  Fiestas

Aquest tràmit permet sol·licitar la participació en el "I Concurs Municipal de Ninots de Carrer".

La convocatòria ha sigut publicada en el BOP núm. 104, de 3 de juny de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds de participació serà des del dia 4 de juny de 2021 fins al dia 13 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

El concurs està dotat d'un total de nou (9) premis que s'atorgaran als millors “Ninots de Carrer”, amb els següents imports i categories:

Categoria “Ninot Individual”:

Un primer premi, dotat amb un import de 2.000€.

Un segon premi, dotat amb un import de 1.500€.

Un tercer premi, dotat amb un import de 1.000€.

Categoria “Grup de Ninots”:

Un primer premi, dotat amb un import de 3.000€.

Un segon premi, dotat amb un import de 2.000€.

Un tercer premi, dotat amb un import de 1.500€.

Categoria “Ninot Infantil”:

Un primer premi, dotat amb un import de 1.500€.

Un segon premi, dotat amb un import de 1.000€.

Un tercer premi, dotat amb un import de 500€.

Els ninots o grups de ninots hauran d'estar ubicats als llocs establits en l'autorització, abans de les 8.00 hores del dia 20 de juny 2021.

Les visites del Jurat es realitzaran entre els dies 20 a 22 de juny de 2021.

La decisió del Jurat es farà pública el dia 22 de juny de 2021.

Per a major informació, descarregue les bases reguladores del concurs en el document que trobarà més avall.

Presentació
Plazo de presentación (opcional): 
7 de juny de 2021 a 13 de juny de 2021
Documentación a presentar: 

Junt amb la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la següent documentació, degudament subscrita pel president o presidenta de l'entitat sol·licitant:

Annex XII – Memòria descriptiva de ninot de carrer, que es troba disponible per a la seua descàrrega en el document PDF que trobarà més avall.

Assegurança de responsabilitat civil en vigor per a la realització de l'activitat, llevat que ja estiga en poder del Servei de Festes i Ocupació de Via Pública.

Fotografia actual de la zona, amb indicació del lloc exacte en què se sol·licita ubicar el ninot o grup de ninots.

Plànols:

PLÀNOL 1 – Plànol de situació, on s'indique la situació i l'emplaçament de l'esdeveniment amb base en el mapa d'Alacant de la guia urbana, que es troba disponible en el següent enllaç de la pàgina web municipal: https://guiaurbana.alicante.es/

PLÀNOL 2 – Plànol d'ubicació dels “ninots de carrer” a escala 1:100, en el qual es detallaran els punts següents:

Ample de carrer, vorera o lloc de la via pública on es pretén la ubicació.

Lloc en què s'ubicarà el ninot o grup de ninots, amb referència expressa a les seues dimensions reals, ample, llarg i alt, incloent-hi la tanca i la superfície total a ocupar.

Així mateix, han de quedar indicats en el plànol, si n'hi haguera:

Els accessos a vivendes o locals contigus amb indicació de les seues dimensions.

Els elements de mobiliari urbà i enjardinats.

Les vies ciclistes.

Les marquesines de parada bus/taxi i els pals amb referència a aquestes.

Parades d'autobús.

Passos i guals de vianants existents, si és el cas, a la zona prevista, grafiant el paviment tàctil indicador de l'itinerari de vianants accessible i en general.

Guals de vehicles.

Qualsevol altra dada que es considere d'interés per a concretar la zona d'ocupació.

 

Formas de Presentación